Carregant...
 

Impost sobre societats


Llei

Reglaments

Jurisprudència


Comunicats tècnics de tributs

No es trobaren registres

Consultes vinculants a tributs

08/04/2019Consideració de rendiments de treball en espècie i sobre la possibilitat de considerar aquests rendiments com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
01/04/2019Consideració del rendiment derivat d’un determinat producte financer i sobre la possibilitat de considerar aquest rendiment com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
20/02/2019Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
15/02/2019Qualificació als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes que perceben els socis administradors i sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats
30/01/2019Aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
30/11/2018Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats
16/11/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de la primera aplicació de les normes internacionals d’informació financera
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Pèrdues per deteriorament derivades de les possibles insolvències de persones o entitats vinculades
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat
20/07/2018Residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger. Així mateix, la consulta també fa referència als requisits per aplicar l’exempció per evitar la doble imposició econòmica sobre dividends
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
04/06/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals d’informació financera i a la deducció de la quota de tributació per noves inversions
04/06/2018Consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
24/05/2018Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
24/05/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic
13/03/2018Deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
13/12/2017Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
13/12/2017Valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat per IRPF
13/12/2017Deduïbilitat d’una donació efectuada per una societat andorrana a una fundació
13/12/2017Tributació de l’adjudicació d’un actiu sobrevingut procedent d’una societat extingida
04/10/2017Depreciació efectiva dels elements de l’immobilitzat
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
18/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i amb l’aplicació de l’eliminació de la doble imposició internacional de l’article 20 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
15/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
03/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
24/04/2017Residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger
22/03/2017Residencia fiscal d’una societat constituïda a l’estranger amb direcció efectiva en territori andorrà
23/08/2016Pèrdua derivada de la condonació d’un deute
24/05/2016Aplicació del Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
24/05/2016Imputació temporal als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de diverses rendes del treball, a l’obligació de retenir per part de l’entitat pagadora de les mateixes i a la deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les despeses derivades de les rendes del treball satisfetes per l’entitat pagadora
02/05/2016Deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les quantitats satisfetes per una societat a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les quantitats percebudes pel treballador per compte propi en qüestió
02/05/2016Deducció sobre la quota de tributació per noves inversions establerta a l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
26/04/2016Aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
17/03/2016Importacions sota el règim suspensiu de dipòsit duaner i que es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
16/03/2016Societat andorrana que vol realitzar l’activitat de gestió i explotació de drets d’imatge de corredors professionals i es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
16/03/2016Deduccions a la quota de tributació pendents d’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica
26/02/2016Transmissió d’un bé immoble revalorat comptablement abans de l’entrada en aplicació de l’impost sobre societats
29/01/2016Amortització fiscal de les inversions efectuades en un local arrendat
21/01/2016Tributació d’una transmissió realitzada per una societat andorrana d’un bé immoble arrelat a l’estranger
07/01/2016Amortització fiscal de les inversions efectuades en un despatx arrendat
07/12/2015Aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
07/12/2015Rendes obtingudes per una societat andorrana gravades per un impost estranger i a la deducció de la quota de tributació per evitar la doble imposició internacional
28/10/2015Consideració com a dividends les rendes derivades del reemborsament d’un impost efectuat a favor d’una societat andorrana i a la possibilitat d’aplicar a les rendes en qüestió el Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres i l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats a través del mètode d’exempció
14/09/2015Compatibilitat del Règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup i del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
17/08/2015Valoració dels béns i drets incorporats en el patrimoni d’una entitat regulada comptablement per la Llei 30/2007 del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i procedents inicialment d’una entitat regulada pel Decret 27-1-99 del 10 de febrer del Pla General de Comptabilitat Publica
29/07/2015Atribució del resultat derivat de la transmissió d’un bé immoble