LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article 20, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra, aprovat pel Govern en la sessió del dia 2 de novembre de 1995.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 6 de novembre de 1995

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra

El Govern, en aplicació de la disposició final primera de la Llei de marques, d’11 de maig de 1995, en la sessió del dia 2 de novembre de 1995 acorda aprovar el Reglament de creació de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra, amb el text següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.