LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d'aplicació núm. 15 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.


Disposició addicional novena de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social

Queden en vigor, però amb rang reglamentari, els reglaments d’aplicació números 1 a 25 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, en la mesura que no s’oposin a aquesta Llei i fins que el Govern els modifiqui o els substitueixi.