LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació a l’aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres.

Número de consulta CV0020-2015
Data d’emissió 07/12/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

El consultant desitja procedir a constituir una societat andorrana holding, quina tindrà per activitat la gestió i tinença de participacions en societats estrangeres, per compte propi, estant excloses expressament les activitats del sistema financer, societat que comptarà amb un estructura (local i personal assalariat) i efectuarà serveis de gestió administrativa a les seves filials (gestió comptable, serveis de direcció, de secretariat...), ens sorgeixen certs dubtes pel que fa al règim fiscal de la societat que voldríem ens fossin resolts.

El dubte que es planteja a través de la present, és si la societat holding podrà acollir-se al règim fiscal especial previst en l’article 38 de la Llei de l’Impost de Societats tenint en compte que aquesta societat facturarà a les empreses filials els serveis de gestió administrativa de les mateixes.
LesLleis.com

Aquesta facturació inclouria els costos de l’estructura de la societat necessaris per efectuar aquest serveis administratius més, possiblement, un petit marge per la realització de dits serveis.

Tanmateix i si amb aquesta situació la societat holding pot obtenir el règim fiscal previst en l’article 38 de la LIS, també se’ns planteja el dubte del tipus impositiu que se li aplicaria als beneficis obtinguts pels serveis de gestió administrativa, donat que l’article 38 menciona expressament que hi ha una exempció en la base de tributació de la societat pel que fa als dividends percebuts de les societat filials, així com dels resultats que obtinguin de la seva transmissió. Conseqüentment, aquests ingressos per serveis administratius estarien també exempts en la base de tributació en el moment de presentar la declaració de l’Impost de Societats o bé tributarien al tipus del 10%?

Resposta

En referència amb la vostra consulta, us informem que el Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en l’article 38 estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.