LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Consulta vinculant en relació amb la tributació de les beques i ajudes econòmiques percebudes per un esportista.

Número de consulta CV0220-2021
Data d’emissió 11/10/2021
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

I.- Caràcter de la Consulta

Que segons l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari, els obligats tributaris poden formular consultes degudament documentades respecte al règim, classificació o qualificació tributària que en cada cas correspongui, davant l’Administració Tributària.

La consultant manifesta, d’acord amb l’article 25 del Reglament d’aplicació dels Tributs que al moment de presentació de la present consulta, no té coneixement que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el contingut de la present consulta.

II.- Antecedents

La consultant és esportista que forma part d’una federació.
LesLleis.com

La consultant ha signat els següents convenis:

- Conveni Programa ARA entre la Secretaria d’Estat d’Esports, la consultant i la Federació.

L’objecte de la beca és dotar l’esportista d’una ajuda econòmica i ajudar l’esportista en les despeses generades per les necessitats de la seva preparació, col·laborant així en la millora qualitativa del seu rendiment esportiu en els termes establerts al Reglament d’ajuts a l’esport i les bases del Programa ARA.

- Conveni entre el Ministeri d’Esports, la consultant i la Federació.

L’objecte de la beca és dotar l’esportista de l’import corresponent i ajudar-la amb les despeses generades per les necessitats de la seva preparació, col·laborant així en la millora qualitativa del seu rendiment esportiu amb l’objectiu que pugui assolir l’estatus de jugador professional.

- Conveni subscrit entre una Federació Internacional i la consultant.
- Conveni subscrit entre el Comitè Olímpic Europeu i la consultant.

III.- Normativa aplicable

Decret legislatiu, del 5 de juny del 2019, de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (en endavant, Llei de l’IRPF).

Decret legislatiu, del 23 de juliol del 2014, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

La consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb la qüestió plantejada i exposa el següent: el període aplicable sobre la qüestió plantejada és l’exercici 2020 en endavant.



El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat