LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament regulador del procediment d’obtenció i règim jurídic dels títols habilitants per l’ús privatiu de les freqüències incloses dins de les bandes 146-174,075 MHz i 406-470 MHz


Exposició de motius


L’espectre radioelèctric és un recurs natural limitat que arran de la innovació tecnològica i l’aparició de nous serveis sense fils, que utilitzen les ones electromagnètiques com a suport de transmissió, té una demanda creixent que exigeix al Govern una adequada gestió i planificació per a l’optimització del seu ús.

Amb la finalitat d’aconseguir una utilització coordinada, eficient i eficaç del domini públic radioelèctric, el Govern, a proposta del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, aprova la Taula Nacional d’Atribució de Freqüències per als diferents tipus de serveis de radiocomunicació, conforme a les disposicions de la Conferència Europea d’Administracions de Correus i Telecomunicacions (CEPT) i del Reglament de Radiocomunicacions de la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT), definint l’atribució de bandes, subbandes, freqüències, canals i circuits radioelèctrics corresponents, així com les restants característiques tècniques que poguessin ser necessàries. Aprovarà també les Notes d’Utilització Nacional a Andorra (UNA).

Però per complementar els mencionats instruments normatius de planificació, cal també regular de forma adequada el procediment d’obtenció i el règim jurídic dels títols habilitants per l’ús privatiu del domini públic radioelèctric, sobretot en relació a les freqüències incloses dins de les bandes 146-174,075 MHz i 406-470 MHz, i també és necessari regularitzar la situació existent actualment conferint a les persones que actualment disposin d’un ús autoritzat un termini de temps per regularitzar i actualitzar les seves autoritzacions amb el corresponent títol habilitant.
LesLleis.com

Per tot això, a proposta del ministre d’urbanisme i ordenament territorial, president del consell d’administració del Servei de Telecomunicacions d’Andorra, el Govern en la sessió del 28 de novembre del 2012, aprova el Reglament Regulador del procediment d’obtenció i règim jurídic dels títols habilitants per l’ús privatiu de les freqüències incloses dins de les bandes 146-174,075 MHz i 406-470 MHz.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.