LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa


Exposició de motius

El context actual de crisi econòmica mundial ha provocat al nostre país la pèrdua de molts llocs de treball i, en conseqüència, les condicions personals, familiars i econòmiques de molts treballadors desocupats han esdevingut insostenibles.

S’han impulsat diversos programes de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica i amb l’objectiu comú de minimitzar l’impacte de la pèrdua de llocs de treball, atès que la societat ha de ser solidària amb les persones que, mitjançant el seu treball, han contribuït al creixement del nostre país.

Amb la finalitat de pal·liar de forma immediata les dificultats evidents de la manca de feina i, ensems, d’assolir que la prestació del seu treball aporti un benefici a la col·lectivitat, s’han aprovat els dos primers programes de treball temporal que contribueixi a donar un servei en benefici de la col·lectivitat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació, que han estat vigents durant l’any 2012.

Si bé la voluntat del Govern és seguir endegant nous programes en benefici de la col·lectivitat en els àmbits de l’Administració i dels organismes i les entitats públiques que permeten pal·liar temporalment però de manera àgil i immediata els efectes de la crisi, això no ha d’impedir la implantació concurrent d’altres programes destinats al sector privat, a fi d’incidir en dos objectius principals en el sector privat: el foment de la contractació i el foment de la formació quan escaigui.
LesLleis.com

De l’anàlisi del perfil professional dels treballadors desocupats inscrits en situació de recerca al Servei d’Ocupació, se’n desprèn que hi ha treballadors formats o amb anys d’experiència en la professió, i que hi ha treballadors sense aquestes característiques per diverses raons i, per això, els dos programes de polítiques actives d’ocupació previstos per al sector privat tenen com a objectiu fomentar-ne la contractació amb diverses mesures.

El Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa cerca la millora de l’ocupabilitat dels treballadors en situació de desocupació mitjançant un procés formatiu que es desenvoluparà principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que anirà acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient.

El contingut del Programa ha estat objecte de consulta a la Taula permanent per a la formació en el treball –creada per Decret del 7 de juliol del 2010– amb la finalitat que les aportacions dels agents socials que la componen contribueixin a assolir l’èxit del Programa de foment de la contractació dels treballadors desocupats i, alhora, la millora de les habilitats i les competències professionals que els permeti encarar noves perspectives professionals amb el màxim de garanties possible.

Aquest Decret s’estructura en tres capítols:

El capítol primer determina les disposicions generals, estableix els objectius específics del Programa i el règim jurídic, identifica els subjectes beneficiaris i els destinataris i les modalitats concretes dels beneficis associats, que es configuren en forma de subvenció.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables; el règim obligacional particular dels potencials beneficiaris; l’import, la durada i la periodicitat del pagament de les subvencions atorgades; el règim de concurrència i d’incompatibilitat amb altres programes i prestacions; el període de vigència del programa i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 23 de gener del 2013,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.