LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

IRPF - Impost sobre la renda de les persones físiques


Llei

Reglaments

Jurisprudència


Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

18/12/2023Qualificació i quantificació de la renda derivada de la conversió d’un dret de crèdit en participacions socials
28/06/2023Aplicació del Règim de transparència fiscal
28/06/2023Tributació derivada de la transmissió d’un bé immoble per efectuar una promoció immobiliària.
28/06/2023Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
11/05/2023Tributació de la renda derivada de la quota de liquidació esdevinguda com a conseqüència de la liquidació d’una societat andorrana
22/03/2023Qualificació de les rendes procedents del joc i sobre la possibilitat que aquestes rendes estiguin exemptes.
04/12/2022Qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors
04/12/2022Dissolució d’una determinada comunitat de béns
13/06/2022Imputació temporal del guany de capital procedent de la transmissió de les participacions d’una societat i sobre la consideració de resident fiscal
17/03/2022Qualificació a efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes que perceben els socis administradors
15/12/2021Tributació dels rendiments derivats de bons i obligacions adquirits en una divisa diferent de l’euro
15/12/2021Tributació de les rendes derivades de transmissions lucratives d’obligacions i bons
26/10/2021Tributació de determinades operacions efectuades amb monedes virtuals
26/10/2021Requisits per aplicar la determinació objectiva en els rendiments d’activitats econòmiques
11/10/2021Tributació de les beques i ajudes econòmiques percebudes per un esportista
10/09/2021Tributació de la dissolució d’una comunitat de béns
10/06/2021Tributació d’un premi derivat d’un joc d’atzar comercialitzat en territori andorrà
09/06/2021Despesa deduïble en concepte d’amortització d’un bé immoble arrendat a un dels socis
13/10/2020Aplicació de l’exempció a les indemnitzacions com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals
28/07/2020Tributació derivada d’una transmissió lucrativa d’un determinat negoci
07/05/2020Consideració d’aportació no dinerària i bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
10/03/2020Tributació d’un bescanvi de valors, sobre la data d’adquisició de les accions que són objecte de bescanvi tenint en compte que es van transferir a un trust, i sobre la consideració de bescanvi de valors a efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
05/03/2020Qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors, sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats i en relació amb la consideració d’empresari als efectes de l’impost general indirecte
09/01/2020Qualificació d’una renda derivada d’un determinat fons de pensió estranger
09/01/2020Renda derivada d’una prestació atorgada per una determinada invalidesa
16/12/2019Aportació no dinerària i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
28/11/2019Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
28/11/2019Tributació de les rendes derivades de productes asseguradors
03/10/2019Qualificació de les rendes procedents del joc
17/09/2019Modificació de criteri, transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
02/09/2019Guany de capital procedent de la transmissió de les participacions d’una societat espanyola
20/06/2019Consideració de bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
10/05/2019Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
08/04/2019Consideració de rendiments de treball en espècie i sobre la possibilitat de considerar aquests rendiments com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
01/04/2019Consideració del rendiment derivat d’un determinat producte financer i sobre la possibilitat de considerar aquest rendiment com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
08/03/2019Consideració de la data d’adquisició d’unes accions transferides en diverses ocasions a la figura del trust. Així mateix, la consulta també fa referència a les implicacions tributàries del desdoblament d’accions
15/02/2019Qualificació als efectes de l’IRPF de les rendes que perceben els socis administradors i sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats
18/12/2018Transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
16/11/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
08/11/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
08/11/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
17/09/2018Tributació de la renda derivada de les transmissions de monedes virtuals
17/09/2018Consideració de rendes del treball pagades en espècie
17/09/2018Tributació de la renda derivada d’una activitat econòmica efectuada a l’estranger
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Imputació de les rendes derivades del canvi de divisa
04/06/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
04/06/2018Consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
06/04/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
13/03/2018Deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Aplicació de la disposició addicional segona de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
13/12/2017Determinació de la renda en espècie derivada de préstecs concedits per una entitat als seus empleats
13/12/2017Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
13/12/2017Valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat per IRPF
13/12/2017Determinació de la renda en espècie derivada d’una assegurança de vida contractada per una entitat a favor dels seus empleats, així com amb la determinació de la renda en espècie derivada de la subvenció d’una assegurança de salut contractada pels empleats
30/10/2017Quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la liquidació d’una societat i amb la possibilitat d’aplicar l’exempció establerta a l’article 5.k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
19/10/2017Determinació de la base de tributació de l’impost sobre activitats de joc d’atzar per a les activitats efectuades als casinos i sobre la consideració de les propines percebudes pels treballadors als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
23/08/2017Tributació de la quota de liquidació percebuda per una persona resident fiscal a Andorra derivada de la dissolució d’una societat
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
24/04/2017Tributació de rendes percebudes per una persona física resident fiscal a Andorra derivades de la participació en una societat constituïda a Luxemburg i amb l’aplicació del CDI entre Andorra i Luxemburg
12/04/2017No aplicació de l’exempció establerta a l’article 5.g de l’IRPF a les rendes derivades d’una pensió de viudetat no satisfeta en aplicació de la normativa vigent al Principat d’Andorra
20/12/2016Tributació corresponent a les transmissions de béns immobles efectuades entre els membres d’una mateixa comunitat de béns
07/12/2016Tributació de diverses aportacions efectuades per varies comunitat de béns a una societat
29/11/2016Despeses deduïbles del rendiment íntegre del capital mobiliari
16/11/2016Tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral
26/10/2016Subjecció a l’impost general indirecte d’unes aportacions econòmiques realitzades per entitats no establertes a Andorra a favor d’una entitat andorrana. D’altra banda, la consulta també fa referència a la tributació d’uns premis monetaris percebuts per esportistes residents i no residents fiscals a Andorra
26/10/2016Deductibilitat als efectes de l’IRPF de les despeses derivades de prestacions de servei contractades per la defensa legal del patrimoni personal. D’altra banda, la consulta també fa referència a la deductibilitat de les quotes de l’IGI suportades per les mateixes prestacions
20/09/2016Tributació del lliurament d’accions alliberades a favor de persones físiques residents fiscals a Andorra
20/09/2016Tributació d’un cupó derivat d’un bo obtingut per una persona física resident fiscal a Andorra
09/09/2016Efectes de l’IRPF de la renda derivada de la transmissió d’un bé immoble que genera rendiments de capital immobiliari, la diferenciació dels rendiments de capital immobiliari dels rendiments d’activitat econòmica i a la consideració de la renda derivada de l’arrendament d’una llicencia. Aportació de bé immoble i llicència realitzada per una persona física a una societat.
31/08/2016Persona que ha de complir amb les obligacions tributaries d’una persona sense capacitat d’obrar
20/07/2016Tributació d’una renda del treball no sotmesa a cotització a la CASS
24/05/2016Despeses deduïbles del rendiment íntegre del capital mobiliari
24/05/2016Imputació temporal als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de diverses rendes del treball, a l’obligació de retenir per part de l’entitat pagadora de les mateixes i a la deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les despeses derivades de les rendes del treball satisfetes per l’entitat pagadora
11/05/2016Tributació de les rendes percebudes per un soci-administrador únic
02/05/2016Deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les quantitats satisfetes per una societat a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les quantitats percebudes pel treballador per compte propi en qüestió
02/05/2016Deduïbilitat als efectes de l’IRPF de les quantitats satisfetes per una persona física titular d’un comerç a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’IRPF de les quantitats percebudes pel treballador per compte propi en qüestió
26/04/2016Tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral
26/04/2016Tributació de les rendes derivades de dipòsits bancaris
26/04/2016Reducció de la base de tributació general per inversió en habitatge habitual i a les despeses financeres deduïbles del rendiment íntegre del capital immobiliari
26/04/2016Tributació dels guanys de capital procedents de la transmissió d’accions
26/04/2016Tributació d’una renda procedent d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral
05/04/2016Tributació d’una pensió de jubilació derivada d’una relació laboral amb l’OCDE
22/03/2016Tributació de les prestacions derivades d’un fons de previsió social constituït abans de l’entrada en aplicació de la de l’impost sobre la renda de les persones físiques
16/03/2016Deduccions a la quota de tributació pendents d’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica
08/01/2016Consideració de les rendes procedents de societats establertes a Panamà
16/12/2015Aplicació de l’exempció establerta a l’article 5, apartat k de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques per determinats guanys de capital
16/12/2015Qualificació de les rendes procedents de la transmissió dels béns i drets afectes a l’activitat econòmica de l’obligat tributari
27/10/2015Tributació de determinats productes financers
08/10/2015Deduccions de la quota de tributació pendents d’aplicació d’acord amb el que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica
24/08/2015Producte financer estructurat amortitzat a la par
21/07/2015Usdefruit d’un bé immoble i a la deducció de les despeses comptabilitzades en concepte d’amortització del bé immoble en qüestió
09/06/2015Subjecció a l’IRPF en les donacions de diners entre familiars amb una relació de consanguinitat de fins al tercer grau. Possibilitat d’aplicar-se la deducció del 5% per noves inversions en les aportacions de béns immobles a una societat patrimonial