LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Llei dels vedats de caça


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’abril del 2000 ha aprovat la següent:

llei dels vedats de caça

Exposició de motius

L’any 1987, el Consell General creava el vedat reserva d’Enclar i l’any 1990 el vedat reserva de Xixerella, i marcava així l’inici d’un canvi en els conceptes de caça establerts fins aleshores.

En vista dels resultats obtinguts i dins de l’esperit d’afavorir la tasca que acompleixen els vedats de caça, com a espais privilegiats per a la implantació i la reproducció de les diferents espècies de fauna salvatge autòctones, i per permetre’n d’aquesta manera l’augment i la disseminació posterior per tot el territori nacional, neix aquest Projecte de llei de creació de vedats de caça.

Els vedats de caça són zones geogràficament delimitades i subjectes a un règim cinegètic especial, establertes per llei amb la finalitat de promoure, conservar i protegir determinades espècies, en què el possible aprofitament de la seva caça queda subordinat a aquesta finalitat. Atès que els vedats de caça s’ubiquen majoritàriament en domini públic comunal, es tindrà en compte el parer dels comuns de les parròquies afectades per fixar-ne els límits. L’aplicació de la present Llei no comporta cap limitació, dins dels vedats de caça, d’activitats actuals o futures, diferents de les relacionades amb el motiu de la seva creació.

Els vedats de caça han de permetre la coexistència entre la gestió cinegètica de les espècies salvatges i totes les activitats que s’hi puguin desenvolupar, així com el respecte als drets de la propietat privada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.