LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 12/2006, del 27 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 d’octubre del 2006 ha aprovat la següent:

Llei 12/2006, del 27 d’octubre, de modificació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals

Exposició de motius

Després de més d’un any de l’aprovació de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, s’ha considerat oportú i necessari introduir-hi una sèrie de modificacions. Aquestes modificacions, principalment d’àmbit tècnic, tenen l’objectiu, per una banda, de corregir alguna ineficiència detectada del model tributari previst inicialment i, per altra banda, d’agilitar i de facilitar la gestió per part dels obligats tributaris en relació amb aquest tribut. De les modificacions més significatives introduïdes en destaquen les següents:

En primer lloc, es precisa el concepte de prestació de serveis pel que fa a les activitats d’instal·lació, condicionament, reparació o manteniment, quan l’import dels serveis es troba inclòs dins el preu dels béns objecte d’instal·lació o muntatge. En aquest cas, atesa la diversitat de serveis que l’economia andorrana presta d’acord amb la condició esmentada, es possibilita un tractament específic per als serveis que representin un percentatge reduït del preu dels béns.

En segon lloc, s’estableixen, d’acord amb el criteri polític, noves exempcions en relació amb els arrendaments de locals comercials, l’explotació d’aparcaments públics i privats, i els arrendaments de terrenys destinats a activitats relacionades amb l’agricultura o la ramaderia. Es tracta, en el cas de l’exempció relativa als aparcaments, d’afavorir fiscalment unes activitats que tenen una incidència especial perquè la qualitat del servei afecta la mobilitat dels ciutadans, i pel que fa a l’exempció sobre els arrendaments de locals comercials i de terrenys agrícoles, de limitar l’impacte sobre els comerciants i els agricultors en relació amb el preu dels lloguers de les seves activitats.

Una altra modificació es relaciona amb la liquidació de l’impost i dels seus pagaments a compte. Així, amb l’objectiu de facilitar la gestió de la liquidació de l’impost, es preveu que els obligats tributaris únicament liquidin un pagament a compte i una regularització anyal, en lloc dels dos pagaments a compte, un per a cada semestre, i la regularització, previstos inicialment. A més, la base per realitzar aquest pagament a compte es calcularà a partir de les dades del mateix període, cosa que permet ajustar més la liquidació a l’activitat real de l’empresari o professional. Com a conseqüència d’aquest canvi, es suprimeix la disposició addicional segona i es modifica la disposició transitòria primera.

També es modifica el tipus de gravamen per a les prestacions de serveis relacionades directament amb el subministrament d’energia elèctrica o serveis de comunicació, realitzades per les empreses andorranes de distribució d’electricitat i pel Servei de Telecomunicacions d’Andorra. Aquests serveis, gravats inicialment al tipus del 4%, passen a tributar al 0%, mentre estigui vigent el cànon del 10% sobre el consum d’energia elèctrica.

Finalment, s’introdueixen dues modificacions en relació amb les variables de les activitats que s’utilitzen en el règim de determinació objectiva de la quota de liquidació. En el cas del la variable “personal ocupat”, s’estableix que les persones amb discapacitat, d’acord amb els criteris previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat i les seves normes de desplegament, no computin en el càlcul d’aquesta variable. Pel que fa a la variable “superfície”, se suprimeix la ponderació establerta pels índexs de localització determinats per cada comú, a efectes de simplificar la gestió d’aquesta variable.

Aquesta Llei consta d’11 articles cadascun dels quals modifica un article o una disposició de la Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals, i d’una disposició final.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.