LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de novembre del 2008 ha aprovat la següent:

llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials

Exposició de motius

Als països del nostre entorn, i en especial als que són membres de la Unió Europea, els impostos especials constitueixen, conjuntament amb l’impost sobre el valor afegit, les figures bàsiques de la imposició indirecta i es configuren com a impostos sobre consums específics que graven el consum de determinats productes com l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs.

Actualment al Principat d’Andorra les figures fiscals indirectes vigents que graven la importació de les mercaderies són l’impost de mercaderies indirecte i l’impost indirecte sobre les activitats comercials. Aquests impostos graven de manera general la importació de qualsevol producte, però no afecten d’una manera concreta els productes mencionats en el paràgraf anterior.

Per tant, per harmonitzar la imposició fiscal indirecta en la importació amb els països del nostre entorn, per homologar aquestes figures impositives, cal establir un impost que gravi de la mateixa manera que els impostos especials determinats productes, com ara l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs, que generen uns costos socials, com ara costos sanitaris, mediambientals i despeses en infraestructures, que són en bona part assumits per l’Estat i, per tant i en últim terme, pel conjunt de la societat.

La introducció d’aquest impost suposa necessàriament un ajust i una harmonització amb les diverses figures de la tributació indirecta que recauen sobre els productes esmentats, per no incrementar excessivament la pressió fiscal que actualment recau sobre aquests productes, i en conseqüència per evitar una pèrdua de competitivitat del comerç nacional.

Aquesta Llei estableix el conjunt de principis i de normes bàsiques de funcionament i de regulació dels impostos especials que graven la importació i la fabricació de l’alcohol, el tabac i els hidrocarburs.
LesLleis.com

En el disseny dels impostos especials es parteix, en primer lloc, de la realitat econòmica d’Andorra. També s’ha tingut en compte la normativa comunitària en la matèria, ja que d’aquesta manera es poden evitar desequilibris excessius i perjudicials en l’estructura dels preus dels productes objecte de tributació.

La Llei d’impostos especials consta de trenta-nou articles distribuïts en nou capítols, sis disposicions addicionals, una disposició derogatòria, tres disposicions finals i sis annexos.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.