LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Departament ministeri
Despeses de personal
Consum de béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Despeses de funcionament
Inversió
Transferències de capital
Despeses de capital
Actius financers
Passius financers
Variació financera actius i passius
Totals
Gabinet del Cap de Govern 676.551,27 527.125,63 - 4.507,50 1.208.184,40 - - - - - - 1.208.184,40
Departament de Protocol 458.350,06 121.197,21 - - 579.547,27 - - - - - - 579.547,27
Secretaria General del Govern 1.446.605,94 223.502,31 - 7.555.774,65 9.225.882,90 300,00 462.821,00 463.121,00 - - - 9.689.003,90
Departament d'Esports 332.958,55 506.042,79 - 3.541.870,24 4.380.871,58 86.255,00 - 86.255,00 - - - 4.467.126,58
Cap de Govern 2.914.465,82 1.377.867,94 - 11.102.152,39 15.394.486,15 86.555,00 462.821,00 549.376,00 - - - 15.943.862,15
Secretaria d'Estat de Funció Pública 4.804.827,88 194.636,32 - - 4.999.464,20 - - - - - - 4.999.464,20
Departament d'Intervenció General 748.455,05 31.508,78 - - 779.963,83 - - - - - - 779.963,83
Departament de Pressupost i Patrimoni 150.841,26 1.201.213,70 24.907.127,81 - 26.259.182,77 2.538,80 - 2.538,80 - 250.012.380,35 250.012.380,35 276.274.101,92
Departament de Duana 3.955.122,38 445.888,67 - 23.644,98 4.424.656,03 - - - - - - 4.424.656,03
Tributs 213.089,17 160.041,62 - 1.795.000,00 2.168.130,79 - 43.219.066,58 43.219.066,58 - - - 45.387.197,37
Departament de Finances 167.173,27 397.369,59 - 15.300,00 579.842,86 - - - - - - 579.842,86
Departament d'Estadística 600.287,53 29.824,44 - - 630.111,97 - - - - - - 630.111,97
Unitat Intel·ligència Financera (UIF) 264.301,81 53.747,42 - 6.000,00 324.049,23 19.782,12 19.782,12 - - - 343.831,35
Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup. - 56.394,04 - 7.050,00 63.444,04 - - - - - - 63.444,04
Departament d'Habitatge 154.109,80 9.977,65 - 1.700.003,46 1.864.090,91 - - - 61.625,00 - 61.625,00 1.925.715,91
Departament de Suport 1.974.382,49 1.664.261,41 - - 3.638.643,90 270.947,16 - 270.947,16 - - - 3.909.591,06
Ministeri de Finances i Funció Pública 13.032.590,64 4.244.863,64 24.907.127,81 3.546.998,44 45.731.580,53 293.268,08 43.219.066,58 43.512.334,66 61.625,00 250.012.380,35 250.074.005,35 339.317.920,54
Departament d'Economia 1.541.856,93 2.544.575,82 - 1.610.364,35 5.696.797,10 850,00 267.201,36 268.051,36 48.053,00 - 48.053,00 6.012.901,46
Departament d'Ordenament Territorial 3.186.144,97 1.964.429,51 5.481.815,99 486.396,11 11.118.786,58 29.584.770,47 - 29.584.770,47 - 2.803.329,47 2.803.329,47 43.506.886,52
Departament d'Agricultura 577.509,44 414.764,65 - 2.621.337,71 3.613.611,80 7.414,00 - 7.414,00 - - - 3.621.025,80
Departament de Sistemes d'Informació 1.637.172,73 978.210,81 - - 2.615.383,54 2.976.287,29 - 2.976.287,29 - - - 5.591.670,83
Ministeri d'Economia i Territori 6.942.684,07 5.901.980,79 5.481.815,99 4.718.098,17 23.044.579,02 32.569.321,76 267.201,36 32.836.523,12 48.053,00 2.803.329,47 2.851.382,47 58.732.484,61
Departament d'Afers Europeus 723.433,14 352.535,46 - 959.588,86 2.035.557,46 - 7.844,20 7.844,20 - - - 2.043.401,66
Dpt. Afers Grals, Bilaterals i Consulars 715.459,05 192.665,04 - 38.580,42 946.704,51 4.000,00 - 4.000,00 - - - 950.704,51
Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació 443.687,36 88.685,48 - 2.779.003,05 3.311.375,89 - 30.965,62 30.965,62 - - - 3.342.341,51
Ministeri d'Afers Exteriors 1.882.579,55 633.885,98 - 3.777.172,33 6.293.637,86 4.000,00 38.809,82 42.809,82 - - - 6.336.447,68
Departament de Justícia 6.675.266,31 1.031.360,11 - - 7.706.626,42 243.795,58 - 243.795,58 - - - 7.950.422,00
Departament d'Interior 1.195.610,41 4.225.726,59 - - 5.421.337,00 317.102,30 - 317.102,30 - - - 5.738.439,30
Departament de Policia 13.988.960,33 822.368,48 - 15.293,06 14.826.621,87 351.212,79 - 351.212,79 - - - 15.177.834,66
Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 5.180.163,66 501.530,40 - 1.500,00 5.683.194,06 487.462,20 - 487.462,20 - - - 6.170.656,26
Dept. d'Institucions Penitenciàries 2.599.625,68 702.679,03 - 114.498,00 3.416.802,71 87.636,98 - 87.636,98 - - - 3.504.439,69
Protecció Civil i Gestió d'Emergències 183.899,60 21.914,87 - 475,00 206.289,47 - - - - - - 206.289,47
Departament d'Immigració 562.068,97 193.877,39 - - 755.946,36 - - - - - - 755.946,36
Departament de Treball 628.030,19 60.959,22 - 1.438.243,00 2.127.232,41 1.533,47 - 1.533,47 - - - 2.128.765,88
Ministeri de Justícia i Interior 31.013.625,15 7.560.416,09 - 1.570.009,06 40.144.050,30 1.488.743,32 - 1.488.743,32 - - - 41.632.793,62
Departament de Salut Pública 1.345.691,30 1.594.644,02 - 47.460.379,68 50.400.715,00 1.720,00 - 1.720,00 - - - 50.402.435,00
Dept de Gestió Recursos sanitaris 268.239,17 226.707,51 - 15.838.830,41 16.333.777,09 75,00 2.092.843,00 2.092.918,00 - - - 18.426.695,09
Departament de Benestar 1.313.734,89 788.146,74 - 12.117.632,82 14.219.514,45 - 65.666,45 65.666,45 - - - 14.285.180,90
Departament de Desplegament Estratègic - 322.281,90 - 1.208.956,03 1.531.237,93 - - - - - - 1.531.237,93
Ministeri de Salut i Benestar 2.927.665,36 2.931.780,17 - 76.625.798,94 82.485.244,47 1.795,00 2.158.509,45 2.160.304,45 - - - 84.645.548,92
Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int. 5.389.332,78 3.566.230,31 - 9.772.442,42 18.728.005,51 194.292,57 17.702,50 211.995,07 - - - 18.940.000,58
Departament d'Escola Andorrana 21.345.529,17 1.056.357,60 - 17.800,00 22.419.686,77 25.260,00 - 25.260,00 - - - 22.444.946,77
Dpt.Suport Enseny. Innov. i Avaluació Edu 2.290.875,76 349.010,60 - 1.891.710,87 4.531.597,23 3.601,00 - 3.601,00 - - - 4.535.198,23
Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc. 2.855.764,94 7.717.526,32 - 1.532.056,07 12.105.347,33 224.058,52 3.000,00 227.058,52 15.000,00 - 15.000,00 12.347.405,85
Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca 656.367,24 492.947,89 - 3.796.784,73 4.946.099,86 500,00 64.805,00 65.305,00 90.000,00 - 90.000,00 5.101.404,86
Departament de Joventut i Voluntariat 164.697,72 68.722,99 - 76.408,75 309.829,46 - - - - - - 309.829,46
Ministeri d'Educació i Joventut 32.702.567,61 13.250.795,71 - 17.087.202,84 63.040.566,16 447.712,09 85.507,50 533.219,59 105.000,00 - 105.000,00 63.678.785,75
Departament de Turisme 596.319,69 173.395,50 - 14.892.230,56 15.661.945,75 - 42.647,34 42.647,34 - - - 15.704.593,09
Departament de Medi Ambient 882.006,40 8.414.810,28 3.542.206,61 19.600,00 12.858.623,29 594.933,41 - 594.933,41 - 1.384.593,52 1.384.593,52 14.838.150,22
Departament de Patrimoni Natural 1.315.731,59 197.680,38 - 23.346,00 1.536.757,97 32.226,82 - 32.226,82 - - - 1.568.984,79
Ministeri de Turisme i Medi Ambient 2.794.057,68 8.785.886,16 3.542.206,61 14.935.176,56 30.057.327,01 627.160,23 42.647,34 669.807,57 - 1.384.593,52 1.384.593,52 32.111.728,10
Dpt. Promoció Cultural i Pol. lingüística 969.363,98 933.964,21 - 498.106,19 2.401.434,38 141.688,00 - 141.688,00 - - - 2.543.122,38
Departament de Patrimoni Cultural 1.460.008,13 337.486,32 - - 1.797.494,45 256.860,18 39.067,68 295.927,86 - - - 2.093.422,31
Ministeri de Cultura 2.429.372,11 1.271.450,53 - 498.106,19 4.198.928,83 398.548,18 39.067,68 437.615,86 - - - 4.636.544,69
TOTAL 96.639.607,99 45.958.927,01 33.931.150,41 133.860.714,92 310.390.400,33 35.917.103,66 46.313.630,73 82.230.734,39 214.678,00 254.200.303,34 254.414.981,34 647.036.116,06