LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 12/2012, del 3 de juliol, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum (Text refós per LesLleis.com)Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de juliol del 2012 ha aprovat la següent:

llei 12/2012, del 3 de juliol, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum

Exposició de motius

Tenint en compte les càrregues impositives que suporten els productes del tabac, és necessari harmonitzar les bases sobre les quals s’apliquen els tipus de tributació que graven les classes de tabac. Per aquest motiu aquesta Llei modifica la base sobre la qual s’aplica el tipus de tributació del tabac de picadura. Fins ara aquest tabac tributava ad valorem i per tal de gravar-lo sobre la mateixa base que el tabac que s’importa per a la fabricació tributarà en funció del pes a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.

D’altra banda atesa la voluntat de mantenir estables els diferencials de preus amb els països veïns i evitar que uns diferencials excessius fomentin els tràfics il·lícits, i vista l’evolució a l’alça dels impostos sobre aquests productes que estan aplicant aquests països, es fa necessari revisar regularment i ajustar internament els tipus de gravamen aplicats sobre el tabac i en especial revisar els tipus de les taxes sobre el consum que s’apliquen als productes del tabac.

Vist l’article 12 de l’Acord entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, del 28 de juny de 1990;

Vist que l’article únic de la Llei 1/2012, de l’1 de març, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum establia els tipus de gravamen aplicats als productes del tabac;

Vist l’article 2 de la Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985;
LesLleis.com
Aquesta modificació consta d’un article únic amb els nous tipus de gravamen de les taxes sobre el consum aplicables al tabac, d’una disposició derogatòria i d’una disposició final.