LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar
11/12/2014
14/01/2015
15/01/2015 1,2

1 S’estableix una vacatio legis de 18 mesos a comptar de la publicació de la Llei al BOPA per a l’entrada en vigor del contingut de la disposició addicional quarta.
2 L’article 89.2 entrarà en vigor i serà d’aplicació a les activitats de joc realitzades pels operadors de categoria 2 únicament un cop les autoritzacions d’explotació actualment vigents per a les sales de joc del bingo s’hagin extingit.

Versions a LesLleis.com


Image Documents relacionats: