LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 9/2018, del 17 de maig, de suplement de crèdit destinat a la transferència corrent a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per atendre les despeses derivades dels procediments contenciosos judicials i administratius, reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA com a conseqüència del procés de resolució de BPA


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de maig del 2018 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 9/2018, del 17 de maig, de suplement de crèdit destinat a la transferència corrent a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per atendre les despeses derivades dels procediments contenciosos judicials i administratius, reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA com a conseqüència del procés de resolució de BPA

Exposició de motius

La Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries té per objecte regular els processos de reestructuració i resolució d’entitats bancàries i establir mecanismes que redueixin el risc que es produeixi un supòsit de resolució, així com crear el règim jurídic de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB), amb la finalitat de protegir la confiança, la credibilitat i l’estabilitat del sistema financer.

La naturalesa i el règim jurídic de l’AREB es regulen al capítol cinquè de la Llei 8/2015, i són els d’una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia patrimonial i financera, i plena capacitat pública i privada per desenvolupar les seves finalitats, principalment.

Per cobrir les seves despeses de funcionament (ordinàries i extraordinàries), l’AREB ha de disposar de consignació amb càrrec al pressupost de l’Estat. Aquesta habilitació pressupostària requereix l’aprovació anual per part del Consell d’Administració de l’AREB d’un avantprojecte de llei que ha de remetre al Govern per mitjà del ministeri encarregat de les finances. L’aprovació d’aquest avantprojecte pel Govern comporta la seva conversió en projecte de llei del pressupost general, que cal trametre al seu torn a la Sindicatura, tal com estableix la Llei general de les finances públiques.

La resolució de l’entitat bancària BPA ha comportat inherentment la implicació de l’AREB en procediments judicials relacionats, principalment, amb l’aïllament (i el consegüent no traspàs cap a Vall Banc) de certs comptes i productes de clients que suposen un risc per sospites de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, així com la defensa legal enfront de demandes interposades pels antics accionistes de BPA i demandes i procediments administratius interposats per clients que havien subscrit productes financers, així com ciutadans que creguin perjudicats els seus drets degut a actuacions de l’AREB.

Des de l’inici de la constitució i el funcionament de l’AREB, el Consell d’Administració ha presentat i aprovat ordinàriament un estat de despeses que comprèn tota una sèrie de previsions d’assessorament legal i contenciós de caràcter ordinari. En aquest exercici 2017, arran de l’allau de reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA (a causa del procés de resolució d’aquesta última), totalment extraordinària i inesperada, no estan previstes les despeses i els costos derivats de la situació contenciosa sobrevinguda, que s’estimen en un import de 2.982.150,46 euros. Respecte de la mateixa situació i degut a l’avenç i el desenvolupament dels procediments judicials i administratius, reclamacions i demandes, no resulta possible esperar fins a l’aprovació del pressupost de l’exercici vinent.

Actualment, AREB i BPA s’enfronten a la defensa de 109 procediments contenciosos judicials (civils i penals) com a conseqüència del procés de resolució bancària de BPA i del no traspàs a Vall Banc de certs comptes i productes que suposen un risc en matèria de blanqueig de capitals per als clients titulars d’aquests comptes i productes.

Els crèdits inicials previstos a la partida 22770 Assessorament Jurídic - PROJ001 del pressupost de l’exercici 2017 de l’AREB són d’un import de 275.000 euros, i per tant no són suficients per finançar la despesa addicional esmentada, per un import de 2.982.150,46 euros.

Atès el caràcter puntual, imprevisible i urgent de l’esmentada allau de reclamacions i dels costos legals derivats dels plets i demandes, i vist que no hi ha dotació pressupostària suficient en el pressupost de l’AREB per a l’exercici 2017 en la partida PROJ001 - 22770 Assessorament jurídic per fer front a les despeses derivades;

Atès que el caràcter de necessitat i urgència de les despeses de referència queda justificat per (i) la importància de fer front tant als pronunciaments judicials ja dictats pels òrgans judicials competents com pels procediments contenciosos i administratius en curs, tots resultants de la resolució de Banca Privada d’Andorra (BPA), dins del marc de les atribucions i competències de l’AREB, (ii) l’especificitat tècnica material, (iii) la confidencialitat i sensibilitat de la informació en l’afer BPA;

Vist que el Govern, per acord del 27 de desembre del 2017, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 2.982.150,46 euros destinat a finançar les despeses derivades dels procediments contenciosos judicials i administratius, reclamacions i demandes interposats contra l’AREB i BPA arran del procés de resolució bancària de BPA;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord del Consell d’Administració de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries del 22 de desembre de 2017;

Vist l’acord de Govern del 27 de desembre del 2017;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.