LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 25/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei 32/2017, del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 d’octubre del 2018 ha aprovat la següent:

llei 25/2018, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei 32/2017, del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns

Exposició de motius

La Llei 32/2017, del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns va ser aprovada pel Consell General amb l’objectiu d’una col·laboració entre l’Administració general i els comuns per tal que cada part exerceixi de manera eficaç i eficient les seves competències. La voluntat era la d’assegurar la cooperació entre comuns i altres corporacions locals i permetre l’optimització de recursos.

La present Llei de modificació de la Llei 32/2017, del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns no té cap incidència en el fons de la Llei 32/2017. Al contrari, amb aquesta modificació es pretén corregir una errada en la remissió a un article. En efecte, l’apartat 2 de l’article 3, Informació mútua, de la vigent Llei 32/2017, fa remissió a l’apartat 3 de de l’article 1. Ara bé, aquest darrer apartat no consta en la Llei 32/2017 del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns.

La Proposició de Llei de modificació de la Llei 32/2017, del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns procedeix a corregir aquesta errada i alhora modifica els articles 5 i 11 de la Llei vigent amb la voluntat de precisar més la modalitat de creació de la mancomunitat d’obres i serveis.
Article 1. Modificació de l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 32/2017

Es modifica l’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 32/2017, del 20 de desembre, de col·laboració entre l’Administració general i els comuns, i entre els comuns, amb el següent text:
LesLleis.com

“Article 3. Informació mútua

1. L’Administració general i els comuns s’han de facilitar mútuament la informació que estigui al seu abast i que resulti necessària perquè cada part pugui exercir adequadament les seves competències.

2. A l’efecte de l’apartat primer, l’Administració general i els comuns poden sol·licitar a les altres administracions referides a l’apartat 2 de l’article 2 que els facilitin la informació que sigui necessària per a l’exercici adequat de les seves competències. La sol·licitud d’informació s’ha de motivar.

3. L’Administració general pot denegar la informació requerida si compromet la seguretat nacional, la seguretat pública, les relacions exteriors, la investigació i sanció de delictes i faltes administratives, els interessos bàsics de l’economia o si existeix qualsevol altre imperatiu que derivi de les lleis o que justifiqui una necessitat de reserva. Pot denegar-la igualment si considera que no està suficientment justificada per raó de la competència comunal que s’hagi d’exercir.

4. Els comuns poden denegar la informació requerida si compromet la investigació i sanció de delictes i faltes administratives, o si existeix qualsevol imperatiu que derivi de les lleis que justifiqui una necessitat o obligació de reserva. Poden també denegar-la si consideren que no està suficientment justificada per raó de la competència que s’hagi d’exercir.

5. Queda exclosa de l’intercanvi la informació que afecti el secret professional i la propietat intel·lectual, la igualtat de les parts en els procediments judicials, el secret de les deliberacions dels òrgans que així ho tinguin establert per llei i la garantia de confidencialitat dels procediments de decisió i actuació, així com qualsevol altra informació que la llei restringeixi o que pugui causar perjudicis als drets legítims de tercers.

Les autoritats i el personal que rebin informació de les altres administracions queden subjectes als mateixos deures de reserva que afecten l’administració que l’ha transmès i només poden utilitzar-ne amb la finalitat d’exercir les competències pròpies.

6. L’intercanvi d’informació se sotmet a la Llei qualificada de protecció de dades personals.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.