LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 16/2021, del 17 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 17 de juny del 2021 ha aprovat la següent:

Llei 16/2021, del 17 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Exposició de motius

La Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993, modificada per Llei del 26 de novembre de l’any 1999; del 15 de desembre de l’any 2000; així com per la Llei 28/2007, del 22 de novembre; la Llei 9/2008, del 12 de juny; i la Llei 7/2014, del 24 d’abril, ha resultat un instrument apropiat, que ha permès garantir el dret de sufragi com a dret fonamental reconegut per la Constitució del Principat d’Andorra.

No obstant això, a data d’avui, es constata la necessitat d’introduir-hi millores, als efectes de reforçar la garantia de l’autonomia de l’exercici del vot per part de les persones amb discapacitat, i de donar ple compliment a les obligacions contretes pel Principat d’Andorra en mèrits del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat i el Protocol opcional al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fets a Nova York el 13 de desembre del 2006.

Per aquest motiu, a través d’aquesta Llei qualificada es modifiquen diverses disposicions de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de manera que amb la nova regulació es garanteix la plena participació de les persones amb discapacitat en totes les fases dels processos electorals que se celebrin al nostre país.

També s’aprofita aquesta modificació per ampliar el termini per fer ús del vot per dipòsit judicial per correu, establint-se un termini que atorga el màxim de temps possible per a que els ciutadans puguin acollir-se a aquesta modalitat de vot, i per ampliar els supòsits en què es pot sol·licitar. La vigent Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, limitava la possibilitat del dret a votar per correu als electors que resideixen a l’estranger o que s’hi troben per una causa justificada. Amb la modificació de l’article 33 bis de la Llei, es pretén donar resposta a una necessitat vinculada a la mobilitat dels electors, el que suposa permetre l’exercici del dret de vot per correu en tots elbs casos en que l’elector es trobi desplaçat a l’estranger.

Altrament, precisament per fonamentar una major participació en el procés electoral, s’introdueix un nou article 33 ter, que ve a regular el vot per delegació, amb la finalitat de fomentar i facilitar la participació en el procés electoral a aquelles persones que presenten una discapacitat reconeguda o acreditada.

Així doncs, la present Llei qualificada es divideix en dinou articles, que modifiquen diverses disposicions de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, per tal d’adequar la seva terminologia a la del Conveni abans referit; preveure l’accessibilitat de la informació, propaganda, paperetes i col·legis electorals; establir mecanismes idonis per garantir la participació de les persones amb discapacitat durant les jornades electorals; ampliar el termini per sol·licitar la modalitat de vot per dipòsit judicial per correu i permetre l’exercici del dret de vot per correu en tots els casos en que l’elector es trobi desplaçat a l’estranger; i regular el vot per delegació. La Llei clou amb tres disposicions finals, que estableixen, respectivament, l’aprovació de les adaptacions reglamentàries necessàries, el termini per a la presentació del projecte de consolidació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, i l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Article 1. Modificació de l’apartat 3 de l’article 1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Es modifica l’apartat 3 de l’article 1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, que queda redactat de la manera següent:
LesLleis.com

“Article 1. Dret de sufragi

[…]

3. No tenen dret de sufragi les persones condemnades per sentència judicial ferma a la pena principal o accessòria de privació del dret de sufragi, durant el temps del seu compliment.”
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.