LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Llei 11/2022, del 7 d’abril, qualificada de modificació de la Llei qualificada d’immigració


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 7 d’abril del 2022 ha aprovat la següent:

Llei 11/2022, del 7 d’abril, qualificada de modificació de la Llei qualificada d’immigració

Exposició de motius

La Llei 9/2012, de 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, amb les modificacions que s’hi han anat introduint al llarg dels darrers anys, ha permès disposar d’un sistema d’immigració adaptat a les necessitats del Principat d’Andorra en cada moment. No obstant això, la situació sanitària viscuda els darrers dos anys ha tingut conseqüències desfavorables per al teixit empresarial, el qual ha vist reduït el nombre de treballadors, principalment en el sector hoteler. Consegüentment, amb la finalitat de reactivar l’economia i de cobrir la necessitat de comptar amb recursos humans suficients, i mitjançant l’addició de l’article 26 ter a la Llei qualificada d’immigració, se suspèn amb caràcter excepcional l’aplicació de l’apartat 5 de l’article 26 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, per a les autoritzacions d’immigració temporals presentades l’any 2021 o el 2022.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.