LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

EdictePer tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament de desenvolupament de l’article 67 de la llei qualificada del règim electoral i del referèndum, aprovat pel Govern en la sessió del dia 1 de desembre de 1993.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Andorra la Vella, 2 de desembre de 1993

P.D.
Josep Casal Casal
Ministre de Finances

Reglament de desenvolupament de l’article 67 de la llei qualificada del règim electoral i del referèndum


Vista la Constitució del Principat d’Andorra de data 28 d’abril de 1993,

Vist l’article 20 de la Llei d’organització de l’Administració general de data 24 de maig de 1985,

Vistos els apartats 2 i 3 de l’article 67 de la llei qualificada del règim electoral i del referèndum, de data 2 i 3 de setembre de 1993,

Atès que la Llei no determina el cas en què el quocient electoral sigui decimal si la part decimal s’ha de tenir en compte o no, i que tampoc no s’ha previst la fórmula d’adjudicació dels escons vacants en el supòsit que existeixi un nombre superior d’escons al de candidatures;

El Govern ha establert el següent Reglament d’aplicació,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.