LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Correcció d’errata

Vist que s’ha constatat un error de contingut en l’article 8 apartat c) del Reglament per a l’apreciació de la suficient integració a Andorra, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 51, any 6, de data 3 d’agost de 1994, queda modificat de la manera següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.