LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’accessibilitat (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de motius

La Llei d’accessibilitat, aprovada pel Consell General el dia 6 d’abril de 1995, estableix, en la disposició final primera, que el Govern en el termini de dos mesos crearà i regularà la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat i desenvoluparà reglamentàriament l’esmentada Llei.

Amb anterioritat, aquesta matèria estava regulada en les ordinacions núm. 1, apartat 7, del 13 de juliol de 1987, sobre eliminació de barreres arquitectòniques- accessibilitat en espais i locals d’ús públic i la del 5 de juliol de 1988, d’eliminació de barreres arquitectòniques, així com per la modificació de l’Ordinació núm. 2, apartat 5, capítol 15, referent als ascensors.

Per a l’elaboració d’aquest Reglament s’han tingut en compte les determinacions tècniques que figuraven com a annexos de la Proposició de llei presentada, seguint d’aquesta manera la recomanació que efectuava la Comissió de Política Territorial i Urbanisme al Govern en la presentació del corresponent informe.

Les esmentades determinacions tècniques es fonamentaven bàsicament en els treballs realitzats per professionals de diferents organismes i entitats andorranes, amb la participació d’associacions cíviques, especialment les formades per persones amb discapacitat.

També s’han tingut en compte les recomanacions de les Nacions Unides, especialment les contingudes en el Programa d’acció mundial per a les persones amb discapacitat i altres documents de desenvolupament. S’han atès, igualment, les prescripcions i recomanacions d’altres organismes internacionals, així com les experiències dels països més avançats. En concret s’han tingut en compte com a paràmetres bàsics de referència els principis dimensionals establerts a l’European manual for an accessible built environment, recopilat a partir del mandat de la conferència europea celebrada a Utrecht al mes d’octubre de 1987 i elaborat pel Comitè Central de Coordinació per a la Promoció de l’Accessibilitat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.