LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

DEROGAT

Reglament, del 3 de maig del 2000, de la Llei de l'establiment de la taxa per raó del servei de fe pública notarial