LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament regulador de la circulació de vehicles de transport de mercaderies i especials (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Transports especials

1. Els transports especials són tots aquells que transporten una càrrega indivisible que sobrepassa de pes i/o dimensions màximes les establertes en els articles 76, 77 i 78 del Codi de la circulació.
LesLleis.com

2. Els vehicles que disposin d’una càrrega de dimensions i/o pesos superiors als permesos pel Codi de la circulació són considerats transports especials, i estan catalogats d’acord amb les categories següents:

Categoria
A
B
C
Amplada Fins a 3 m inclòs De 3 a 3,50 m inclòs Superior a 3,50 m
Llargada Fins a 20,55 m inclòs De 20,55 a 25 m inclòs Superior a 25 m
Pes Fins a 44 tm inclòs De 44 a 80 tm inclòs Superior a 80 tm
Alçada Fins a 4 m inclòs De 4 a 4,30 m inclòs Superior a 4,30 m

3. Tot transport especial que no pugui circular a una velocitat superior a la meitat de la genèrica de la via, ha de circular d’acord amb les condicions de la categoria de dimensions superiors immediata.

4. Els transports de càrregues indivisibles autoritzats pel Codi de la circulació són els establerts en l’annex 1.
Article 2. Circulació dels transports especials

Els transports especials esmentats en l’article anterior estan sotmesos a circular de la manera següent:

Categoria
A
B
C
Tipus de procediment Sol·licitud + autorització Sol·licitud + autorització Sol·licitud + autorització
Horaris de circulació Annex 2 Annex 2 Annex 2
Vehicle pilot No (la càrrega ha d’anar senyalitzada davant i darrere) Sí (davant i darrere)
Acompanyament del Servei de Policia No A criteri del Servei de Policia Obligatori
Velocitat màxima de circulació en condicions normals 70 km/h 60 km/h 60 km/h
Velocitat màxima de circulació en cas de meteorologia adversa 50 km/h 40 km/h 40 km/h

1. Per circular, la persona interessada ha de demanar una autorització administrativa de transport especial mitjançant sol·licitud adreçada al departament encarregat de transports.

2. El vehicle pilot ha de circular entre 25 i 100 m del transport especial.

3. La senyalització de la càrrega i dels vehicles ha de ser amb un llum intermitent o giratori de color groc.

4. Tots els vehicles del conjunt o que formen un “comboi” han de portar els llums de carretera encesos.
Article 3. Categories de vehicles especials

1. Els vehicles especials es classifiquen d’acord amb les categories següents:

Categoria
VE-A
VE-B
VE-C
VE-D
Amplada Fins a 2,55 m inclòs De 2,55 a 3 m inclòs De 3 a 3,50 m inclòs Superior a 3,50 m
Llargada Fins a 12 m inclòs De 12 a 20,55 m inclòs De 20,55 a 25 m inclòs Superior a 25 m
Pes Fins a 40 tm inclòs De 40 a 44 tm inclòs De 44 a 80 tm inclòs Superior a 80 tm
Alçada Fins a 4 m inclòs Fins a 4 m inclòs De 4 a 4,30 m inclòs Superior a 4,30 m

2. Tot vehicle especial que no pugui circular a una velocitat superior a la meitat de la genèrica de la via, ha de circular d’acord amb les condicions de la categoria de dimensions superiors immediata.
Article 4. Circulació dels vehicles especials

Els vehicles especials esmentats en l’article anterior han de circular de la manera següent:

Categoria
VE-B
VE-C
VE-D
Tipus de procediment Sol·licitud + autorització Sol·licitud + autorització Sol·licitud + autorització
Horaris de circulació Annex 2 Annex 2 Annex 2
Vehicle pilot No Sí (davant i darrere)
Acompanyament del Servei de Policia No A criteri del Servei de Policia Obligatori
Velocitat màxima de circulació en condicions normals 70 km/h 60 km/h 60 km/h
Velocitat màxima de circulació en cas de meteorologia adversa 50 km/h 40 km/h 40 km/h

Article 5. Excepcions de circulació de vehicles especials

1. Els vehicles titularitat d’una administració pública en servei d’urgència i/o que a demanda de l’Administració presten servei d’urgència, i els de la categoria VE-A, estan exempts del compliment de les normes establertes en aquest Reglament.

2. A petició de la persona interessada per motius degudament justificats i mitjançant sol·licitud, l’Administració pot autoritzar de forma excepcional la circulació d’un vehicle especial, en condicions diferents establertes en l’annex 2.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.