LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament, del 9 de juliol del 2003, de funcionament intern i del règim d'incompatibilitats de la Comissió Tècnica d'Urbanisme