LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Definicions

Als efectes del Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics s’entén per:

Avaluació d’impacte ambiental: conjunt d’estudis tècnics que han de permetre mesurar tots els efectes sobre el medi ambient i preveure, en conseqüència, les adequacions dels projectes i les mesures preventives, correctores o de compensació adequades per assegurar el màxim respecte dels factors mediambientals i humans.
Cabal mitjà mensual: mitjana mensual dels cabals mitjans diaris.
Cabal mitjà anual: mitjana dels cabals mensuals d’un any.
Cabal mitjà interanual: mitjana dels cabals anuals d’un període pluarianual donat.
Cabal ecològic: cabal necessari per garantir l’evolució biològica natural de les poblacions de la flora i la fauna aquàtiques.
Cabal ecològic mínim: dècima part del cabal mitjà interanual.
Curs d’aigua: tot aquell corrent d’aigua natural, continu o intermitent, de cabal variable.
Derivació: separar una part de l’aigua d’un curs o d’una massa d’aigua.
Llera: llit d’un riu; espai per on discorren les aigües d’un riu.
Llit major: espai per on discorren les aigües en període de crescuda o en l’avinguda de 100 anys.
Llit menor: espai per on discorren les aigües en període normal.
Marge: espai que comprèn els deu primers metres de terreny que llinda amb la llera d’un curs o una massa d’aigua.
Massa d’aigua: tota aquella acumulació d’aigua superficial o subterrània, permanent o temporal.
Obra: tota acció, instal·lació, activitat, treball o projecte que modifiqui el cabal, la qualitat analítica, la llera o el marge d’un curs o d’una massa d’aigua.
Pesca elèctrica: tècnica de pesca, amb objectius científics, reservada únicament a especialistes, que consisteix a crear un camp elèctric dins de l’aigua per minimitzar l’activitat dels peixos i poder-los capturar i manipular sense danys.
Transvasament: passar aigua d’un curs o d’una massa d’aigua a un altre curs o massa d’aigua.
Zona d’apreciació dels impactes extensius: longitud d’un curs o d’una massa d’aigua on s’aprecien els diferents impactes extensius.
Zona humida: superfície amb sòl humit o coberta d’aigua, inundada o saturada d’aigua, sigui de règim natural o artificial, permanent o temporal. Inclou les zones d’aigües estancades amb vegetació estrictament aquàtica, les comunitats amfíbies de les vores de masses d’aigua o de basses temporals, les comunitats fontinals i d’escolaments carbonatats, les aigües corrents que comporten tant comunitats aquàtiques com vegetació de ribera, les landes humides, les comunitats de sòls rics profunds i humits (megafòrbies), les lleres forestals higròfiles, les torberes i patamolls, els prats higròfils de Molinia caerulea sobre sòls calcaris.

Article 2 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 04/04/2005 al 05/05/2023
Article 2. Classificació

1. Les obres en els cursos o en les masses d’aigua que afecten els hàbitats aquàtics sotmeses a autorització es classifiquen en obres del tipus A relacionades a l’annex I i obres del tipus B relacionades a l’annex II.

2. Les obres, públiques o privades, relacionades a l’annex I es regulen pel capítol segon del Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics.

3. Les obres, públiques o privades, relacionades a l’annex II es regulen pel capítol tercer d’aquest Reglament.

4. Les obres relacionades als annexos I i II estan sotmeses a les disposicions comunes previstes en el capítol cinquè d’aquest Reglament.

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.


Capítol segon Image


Mostra redacció anterior, vigent del 04/04/2005 al 05/05/2023
Capítol segon. Procediment d’autorització de les obres del tipus A

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.


Article 3 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 04/04/2005 al 05/05/2023
Article 3. Tramitació de les sol·licituds

Per autoritzar les obres relacionades a l’annex I d’aquest Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics s’han de dur a terme els tràmits i complir els requisits que estableix el Reglament per a la realització de treballs o activitats que modifiquin l’estat actual del terreny, del 25 de juliol del 2001, amb les especificacions que consten en aquest capítol.

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.


Article 4 Image

Sense contingut


Mostra redacció anterior, vigent del 04/04/2005 al 05/05/2023
Article 4. Documentació tècnica

L’avaluació de l’impacte ambiental, el Pla de restauració i el Pla de vigilància han de contenir, a més a més de les indicacions establertes en el Reglament del 25 de juliol del 2001, les especificacions referides al medi aquàtic que, respectivament, es detallen en els annexos III, IV, V i VI d’aquest Reglament.

Derogat per la disposició derogatòria de la Llei 4/2023, del 19 de gener, d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.