LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament del Registre de Dipòsit de Comptes (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Organització

1. Per al desplegament de les funcions registrals establertes a la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, modificada per la Llei 8/2010, del 22 d’abril, es crea el Registre de Dipòsit de Comptes com a òrgan de l’Administració adscrit al ministeri encarregat del Registre de Societats.

2. El Registre de Dipòsit de Comptes té caràcter unitari per a tot el territori nacional.
Article 2. Funcions

El Registre de Dipòsit de Comptes exerceix les funcions següents:
LesLleis.com

a) Dipòsit dels comptes anuals dels empresaris.
b) Inscriure els actes que estableix la Llei i aquest Reglament.
b) Certificar els actes inscrits.

Article 3. Sistema

1. El Registre de Dipòsit de Comptes s’ha de portar pel sistema de full personal de forma que a cada empresari se li ha d’atribuir un full personal, al qual s’ha d’assignar un número, que és el que, juntament amb el seu nom, identifica l’empresari al Registre.

2. El full personal s’ha d’obrir en el moment de fer la primera inscripció del dipòsit de comptes anuals de l’empresari i ha de disposar dels annexos o folis que siguin necessaris, numerats correlativament, en els quals es duen a terme els assentaments corresponents.
Article 4. Obligatorietat Image

1. Tots els empresaris estan obligats a dipositar els comptes anuals al Registre de Dipòsit de Comptes, d’acord amb l’establert a la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris.

2. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada i, en els termes dels apartats 5 i 6 de l’article 5 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, les societats estrangeres que hagin obert una sucursal al Principat es regeixen per la seva legislació especial.

A aquest efecte, quan la legislació de la societat mercantil estrangera que sigui titular de sucursal o establiment permanent situat al Principat d’Andorra obligui a la formulació dels comptes anuals amb un contingut equivalent a la legislació andorrana, així com a la seva inscripció registral, únicament s’ha d’acreditar al Registre de Dipòsit de Comptes, mitjançant certificació registral o equivalent, emesa per l’autoritat administrativa equivalent al Registre de Dipòsit de Comptes, el fet del dipòsit dels comptes anuals de la societat mercantil estrangera confome a la seva legislació.

Mostra redacció anterior, vigent del 17/06/2010 al 17/05/2022
Article 4. Obligatorietat

1. Tots els empresaris estan obligats a dipositar els comptes anuals al Registre de Dipòsit de Comptes, d’acord amb l’establert a la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris.

2. Els empresaris que tenen la forma de societat anònima o de societat de responsabilitat limitada, i en els termes dels apartats 5 i 6 de l’article 5 de la llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada, les societats estrangeres que hagin obert una sucursal al Principat es regiran per la seva legislació especial.

Modificat l’apartat 2 per l’article 1 del Decret 195/2022, de l’11 de maig del 2022, de modificació del Decret del 9-06-2010 d’aprovació del Reglament del Registre del Dipòsit de Comptes i del Decret del 16-04-2014 d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada.


Article 5. Prioritat

1. Quan s’hagin d’inscriure actes que facin referència a altres actes susceptibles d’inscripció al Registre de Dipòsit de Comptes, és un requisit imprescindible que se’n faci la inscripció prèviament.

2. Els actes amb data igual o anterior a altres actes ja inscrits no es poden inscriure quan continguin acords contraris o incompatibles amb aquests actes que ja estan inscrits.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.