LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret d’aprovació del Reglament de creació i de regulació de la Comissió de Valoració Mèdica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


Exposició de motius

La Llei 18/2014, del 24 de juliol, de la seguretat social modifica l’article 79 de la Llei 17/2008, de la seguretat social, i estableix que l’Àrea de Control Sanitari de la Caixa Andorrana de Segueretat Social té com a funció valorar el grau d’invalidesa, en el si d’una comissió creada a aquest efecte.

La Comissió de Valoració Mèdica ha de ser un instrument que permeti a l’Àrea de Control Sanitari diagnosticar i valorar les discapacitats i revisar les decisions mèdiques preses, de manera col·legiada.
LesLleis.com

Vist l’exposat i a proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament de creació i de regulació de la Comissió de Valoració Mèdica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que entra en vigor l’endemà que es publiqui al BOPA.

Reglament de creació i de regulació de la Comissió de Valoració Mèdica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

Article 1. Naturalesa

La Comissió de Valoració Mèdica és un òrgan col·legiat adscrit a l’Àrea de Control Sanitari de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que assumeix les competències que determina aquest Reglament en matèria de valoració del grau de minva de la integritat corporal i del grau de deterioració prematur de l’organisme, que revisa les decisions mèdiques preses i du a terme qualsevol altra valoració mèdica encomanada per la direcció.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.