LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Reglament de l’impost sobre societats


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament regula el desplegament de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats en relació ambles obligacions formals que han d’acomplir els obligats tributaris d’aquest tribut, així com el sistema de gestió, de liquidació i de control de l’impost.

2. El compliment de les obligacions establertes en aquest Reglament s’entén sense perjudici de les establertes en la Llei esmentada i altres disposicions que resultin aplicables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.