LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’aquests llocs de treball.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica a fi d’oferir solucions ajustades i adequades a cada moment. El contingut dels programes aprovats successivament ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diferents necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupabilitat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, i d’altra banda, des de l’any 2013 s’han aprovat les diferents edicions de dos programes de foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa, i de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats. A més, durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat i, en concret, en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població. Finalment, a principis de l’any 2015, el Govern va aprovar el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

No obstant això, l’experiència evidenciada amb l’aplicació del conjunt de mesures de foment de l’ocupació adoptades pel Govern en els darrers anys, i la millora de la situació laboral experimentada, que s’ha traduït en un decrement de l’atur registrat al Servei d’Ocupació i alhora un increment del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat, fan necessari introduir modificacions en els programes de foment de l’ocupació, i en concret en els programes de foment de l’ocupació en el sector públic, amb l’objectiu de potenciar l’accés al treball de les persones amb més dificultat d’inserció al mercat laboral.

Els programes en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic que s’han anat aprovant d’ençà de l’any 2012 han ofert solucions ajustades i adequades a cada moment, tenint en compte el context socioeconòmic, i han respost també de forma efectiva a la necessitat de fomentar l’ocupació del conjunt de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina. Amb aquests programes s’ha assolit la contractació temporal dels treballadors esmentats per fer feines que han contribuït a donar un servei a la col·lectivitat i, ensems, s’ha pal·liat temporalment, però de manera àgil i immediata, els efectes de la crisi en moltes famílies en espera d’una millora del mercat laboral.

Enguany, però, la voluntat del Govern és d’elaborar una nova estratègia basada en la implantació progressiva d’un sistema d’itinerari personalitzat i integrat d’orientació laboral, destinat al conjunt de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina, tot prioritzant, però, l’accés als programes de polítiques actives d’ocupació de les persones que presenten dificultats d’inserció al mercat laboral.

És per aquest motiu que s’han fusionat en un mateix programa els dos programes de foment de l’ocupació en el sector públic vigents fins ara, els quals compartien la mateixa naturalesa i finalitat, i també s’ha precisat que els treballadors desocupats que en poden ser beneficiaris hagin de formar part, llevat de casos excepcionals, de col·lectius de persones en situació de vulnerabilitat, com ara les persones majors de quaranta-cinc anys, les persones de divuit a vint-i-cinc anys que cerquen una primera feina, els menors emancipats, les persones aturades de llarga durada i les persones amb una discapacitat. A més, també es pretén millorar la formació d’aquestes persones mitjançant el programa, amb la finalitat d’obtenir un impacte en termes d’inserció laboral i de millora de rendiment en el lloc de treball.

En definitiva, aquest nou marc d’actuació té com a finalitat incrementar l’eficàcia en la utilització dels recursos públics assignats als programes de polítiques actives d’ocupació, i destinar-los d’acord amb les necessitats i el context socioeconòmic de cada moment.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals relatives al nou programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, i en concret en defineix l’objecte i el règim jurídic, i relaciona els requisits que han de complir els oferents d’ocupació i els treballadors beneficiaris del programa. A més, també regula els beneficis i el contingut del programa.

El capítol segon incideix en les condicions del programa, i enumera per tant les característiques dels contractes que en porten causa, les obligacions tant dels oferents d’ocupació com dels treballadors, la retribució o la subvenció que es paga, el règim de concurrència i d’incompatibilitats, el període de vigència del programa, les causes concretes de revocació, revisió i restitució dels beneficis associats al programa, i els supòsits de suspensió i desistiment de la relació laboral.

Finalment, el capítol tercer fa referència als aspectes procedimentals del programa, i en aquest sentit determina les normes sobre la gestió del programa i dels beneficis que hi són associats, la tramitació de les sol·licituds i la documentació que cal aportar, els criteris relatius a aquesta tramitació, i el procediment de seguiment i de control dels beneficis atorgats.

Ateses les consideracions esmentades, i després d’haver-ho sotmès a la consideració de la Taula Permanent per a la Formació en el Treball, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 26 de juny del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic, que entrarà en vigor al cap de quinze dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte

El Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic (d’ara endavant, “el programa”) té per objecte fomentar la contractació temporal dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca de feina que formen part dels col·lectius de persones amb dificultats d’inserció al mercat laboral, per fer treballs que contribueixin a donar un servei en benefici de la col·lectivitat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.