LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament regulador de les enceses de foc (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Àmbit d’aplicació general

1. Aquest Reglament regula els criteris i els requisits tècnics per a les enceses de foc a tot el territori del Principat d’Andorra.
LesLleis.com

2. Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament l’ús de foc tècnic efectuat pel Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments en el marc de l’acompliment de les funcions que té encomanades, amb una finalitat preventiva, formativa o d’extinció d’incendis.
Article 2. Àmbit d’aplicació material

1. Amb caràcter general, queden prohibides les enceses de foc, excepte en els supòsits previstos en el capítol segon d’aquest Reglament, en què és necessari comunicar-les al comú corresponent. Concretament, cal efectuar la comunicació en els supòsits següents:

a) Els treballs agrícoles en què l’ús del foc sigui imprescindible.
b) Els treballs forestals en què l’ús del foc sigui imprescindible.
c) Els actes festius.


2. Només són permeses les enceses de foc en casos excepcionals i com a darrera opció en els treballs agrícoles i forestals en què de manera motivada no es poden transportar els materials vegetals a un gestor de residus degudament autoritzat a aquest efecte. En aquest cas, s’ha d’eliminar de manera controlada el material vegetal mitjançant la crema d’acord amb les condicions establertes en el capítol tercer d’aquest Reglament.

3. De manera específica, resta totalment prohibit:

a) La crema de qualsevol tipus de residu, excepte els residus derivats directament dels treballs agrícoles o forestals esmentats a l’apartat 1 d’aquest article. S’entén per “residu” qualsevol substància o objecte del qual es desprengui el posseïdor, o que el posseïdor tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s, segons la definició continguda a la Llei 25/2004, del 14 de desembre, de residus.
b) La crema de tronxos de tabac, que s’han de transportar al Centre de Tractament de Residus perquè els gestioni.
c) Enlairar fanalets encesos o qualsevol objecte similar.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.