LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


La radioafició, és una activitat que fa nombrosos anys es desenvolupa al Principat d’Andorra per radioaficionats titulars de llicències andorranes en vigor, exclusivament per afició, i sense caràcter professional ni lucratiu, que implica la dedicació a la comunicació i experimentació per mitjà de les ones electromagnètiques.

L’any 1994, va ser aprovada pel Consell General, la primera llei en matèria de radioafició al Principat d’Andorra, anomenada Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat, i posteriorment el Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat així com les successives modificacions que desplegarien els efectes de la mateixa.

A comptar dels seus inicis, la radioafició ha evolucionat en tots els seus àmbits, amb especial rellevància el tècnic i el normatiu, fet que en l’actualitat ha fet necessari adequar la normativa relativa a la radioafició, a la realitat actual i a les necessitats del Principat d’Andorra, d’acord amb la normativa reguladora d’aplicació internacional en matèria de radioafició.

Aquest nou Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat, aporta respecte als anteriors, diferents novetats i millores operatives que permetran desenvolupar aquesta activitat amb major seguretat i eficàcia.

Les modificacions més rellevants entre altres, són les relatives a l’atorgament de les xifres i lletres de sufix d’identificació de llicència, l’ampliació de l’abast de les llicències col·lectives amb la finalitat que les associacions de radioafició puguin obtenir una llicència col·lectiva per operar estacions col·lectiva, i la recuperació, vigència i validesa de les llicències.

D’acord amb l’article 2, lletres f, i g) dels Estatuts de la societat pública Andorra Telecom, SAU que figuren com Annex I de la Llei 33/2014, del 27 de novembre, de creació de la societat pública Andorra Telecom SAU; Andorra Telecom, eleva al Govern per a la seva consideració i posterior aprovació, la proposta de nou Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat.

A proposta del ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions, el Govern, en la sessió del 9 de novembre del 2016,

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’aplicació de la Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat

Article 1. Objecte

Les llicències de radioaficionat són atorgades pel Govern d’acord amb la Llei i amb el procediment establert en aquest Reglament. L’Annex I i II determinen respectivament, la potència, classe d’emissió i freqüències atorgades, així com les atribuïdes per la TNAF (Taula Nacional Andorrana de Freqüències). Per tal de facilitar les transmissions i evitar interferències i incompatibilitats en els tipus de modulació, s’han d’utilitzar els Plans de Banda recomanats per la (IARU) International Amateur Radio Union per a la Regió 1 i les seves recomanacions, sempre que no contradiguin la legislació vigent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.