LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament d’acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.


Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte establir les condicions per a obtenir l’acreditació dels metges que desitgen prestar els seus serveis en el marc del conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), així com el procediment d’atorgament i les causes de revocació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.