LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Exposició de motius

El reglament de sistemes de compensació aprovat pel Decret de l’11 de juliol del 2018 d’aprovació del Reglament de sistemes de compensació, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 44 de l’any 2018, preveu en l’article 8 una compensació per la guàrdia forense que s’estableix en l’annex I amb un import preufetari per setmana.

No obstant, vist el funcionament específic de l’Àrea de Medicina Legal i Forense tots els dies de l’any, s’ha considerat necessari modificar aquesta compensació amb l’objectiu de compensar de forma diferenciada les guàrdies que tenen lloc en dies laborables d’aquelles que tenen lloc en dissabte, diumenge o en dies festius del calendari.

En aquest sentit s’estableix a l’annex I un nou import preufetari per dia amb un import diferenciat segons la guàrdia tingui lloc un dia laborable, un dissabte, un diumenge o un dia festiu del calendari.

Alhora vist que s’han constatat uns errors es fa una correcció de l’apartat 3 de l’article 15 i de la compensació per la disponibilitat per garantir la viabilitat hivernal prevista en l’annex I.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta de la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, el Govern, en la sessió del 19 de setembre del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.