LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Exposició de motius

El reglament de sistemes de compensació aprovat pel Decret de l’11 de juliol del 2018 d’aprovació del Reglament de sistemes de compensació, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra núm. 44 de l’any 2018, preveu en l’article 27 el pagament de les compensacions diferenciant la retribució de la compensació de les circumstàncies estructurals que s’efectua mensualment i s’inclou en la tretzena paga de les no estructurals que s’efectua mensualment.
LesLleis.com

No obstant, no totes les circumstàncies estructurals que esmenta el reglament han de ser incloses en la tretzena paga com és el cas de la compensació del personal que està destinat a l’estranger, del personal que realitza les guàrdies forenses i del personal que té disponibilitat per garantir la viabilitat hivernal o mecànics que ha de ser retribuïda únicament de forma mensual per la durada de les funcions en el corresponent lloc de treball.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta de la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, el Govern, en la sessió del 19 de desembre del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.