LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra


Decret


Decret del 9-9-2020 de modificació temporal i excepcional del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris.

Exposició de motius

Amb l’inici del curs escolar i la represa de l’activitat als centres educatius, les guarderies, les activitats de lleure i les extraescolars, s’amplien les situacions que impliquen contacte social i, per tant, augmenta el risc de propagació del SARS-CoV-2, especialment entre els infants i els adolescents en aquests àmbits.

Com a conseqüència de l’aplicació del protocol d’actuació per evitar la propagació del virus, i concretament l’aïllament que acordi l’autoritat sanitària respecte dels infants i els adolescents o les persones amb discapacitat per ésser contacte estret d’una persona diagnosticada de SARS-CoV-2, els membres de la unitat familiar de convivència que hagin de fer-se càrrec de la persona en aïllament hauran d’absentar-se del lloc de treball i, per tant, poden veure reduïts els seus ingressos.

És per aquest motiu que es promou la modificació del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris i s’hi addiciona l’article 28 bis. La finalitat és regular un ajut, entès com un permís retribuït, per contribuir a reduir la pèrdua d’ingressos d’un membre de la unitat familiar de convivència, sigui una persona assalariada o una persona que exerceix una activitat per compte propi, quan s’hagi d’absentar del seu lloc de treball per tenir cura de les persones menors de catorze anys o de les persones amb discapacitat del mateix nucli familiar sobre les quals l’autoritat sanitària hagi adoptat una mesura d’aïllament per ésser contacte estret d’una persona amb diagnòstic de SARS-CoV-2.

Aquest ajut es concedeix a un dels membres de la unitat familiar de convivència de l’infant, l’adolescent o la persona amb discapacitat, pel període en què s’hagi acordat la mesura d’aïllament, i comporta l’atorgament d’un import equivalent al còmput d’hores de treball no efectuades calculades sobre la base del salari mínim horari interprofessional vigent, amb independència de quins siguin els seus ingressos salarials.

En cas que s’estableixin altres mesures per compensar les hores de treball no efectuades que substitueixin les mesures establertes en aquest Reglament i que l’afectin directament, la persona beneficiària, si compleix els requisits exigits, s’hi haurà d’acollir i s’extingirà, en conseqüència, el dret a rebre l’ajut actual.

Ateses les consideracions esmentades, el Govern, a proposta del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, en la sessió del dia 9 de setembre del 2020, aprova aquest Decret de modificació temporal del Decret del 3-7-2019 d’aprovació del Reglament de les prestacions econòmiques dels serveis socials i sociosanitaris, amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.