LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret 249/2021, del 4 d’agost del 2021


Decret 249/2021, del 4-8-2021, de modificació del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió del 2 de novembre de 1988 i la modificació posterior del 16 de novembre de 1994.

Exposició de motius

La Llei de seguretat i qualitat industrial, del 22 de juny del 2000, estableix les normes bàsiques d’ordenació de les activitats industrials i encomana al Govern la regulació de les activitats industrials amb la finalitat de prevenir i limitar els riscos en instal·lacions susceptibles de produir danys o perjudicis a les persones o als béns. En aquests termes, aquests equips, instal·lacions i productes industrials han d’estar construïts o fabricats d’acord amb el que preveu la reglamentació corresponent.
LesLleis.com

Com a conseqüència d’aquesta competència, el 16 de novembre de 1988 el Govern va aprovar el Reglament d’instal·lacions elèctriques, que es va modificar el 16 de novembre de 1994, el 6 de febrer del 2008 i finalment el 27 d’agost del 2008.

D’ençà que va entrar en vigor aquest Reglament, s’ha apreciat que hi ha conceptes relatius al seu àmbit d’aplicació que poden crear certa confusió o inseguretat. En aquests termes, amb aquesta modificació es pretén aclarir-los per tal de garantir una aplicació ajustada a les necessitats que havien estat previstes inicialment i esvair qualsevol incertesa al respecte.

També les publicacions al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra de decrets de nous reglaments que hi estan vinculats d’alguna manera (com són el Reglament d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics del 27 de juny del 2018; el Reglament d’instal·lacions elèctriques de molt baixa tensió, publicat pel Decret del 23 de desembre del 2020; el Reglament de les capacitacions professionals de seguretat i qualitat industrial, publicat pel Decret 177/2021, del 26 de maig del 2021, així com el Reglament de qualitat lumínica i d’eficiència energètica en l’enllumenat, publicat pel Decret 194/2021, del 9 de juny del 2021), fan que s’hagi de modificar alguns punts dels annexos del Reglament d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió per tenir en compte les mesures necessàries per disposar d’unes instal·lacions segures, fiables i econòmiques, d’acord amb els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

Així doncs, dins de les modificacions previstes hi ha la de l’apartat relatiu a la nova definició dels conceptes de rètols lluminosos exteriors i de molt baixa tensió. També es modifica l’apartat relatiu a la nova definició de rètols d’importació. Finalment, s’aprova un article que modifica la Taula oficial dels epígrafs de classificació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió i la fusiona amb la Taula oficial dels epígrafs de la classificació del Reglament d’infraestructura per a la càrrega de vehicles elèctrics.

Per tot el que s’ha exposat, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del 4 d’agost del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.