LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics no aptes per a la via pública (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte del Reglament

El Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics no aptes per a la via pública (d’ara endavant, el “Reglament”) té per objecte definir els diversos tipus de plaques de matrícula, així com les mides i les característiques tècniques principals que han de tenir.
Article 2. Àmbit d’aplicació del Reglament

El Reglament s’aplica a totes les plaques de matrícula de tot tipus de vehicles i de ginys mecànics no aptes per a la via pública que es matriculen al Registre de Vehicles del Govern d’Andorra.
Article 3. Plaques de matrícula Image

1. L’Automòbil Club d’Andorra és l’encarregat de la fabricació i el lliurament de tots els tipus de plaques de matrícula oficials de tots els vehicles que es matriculen al Principat d’Andorra.

2. No es poden utilitzar plaques de matrícula en vehicles matriculats al Registre de Vehicles del Govern d’Andorra que no siguin les lliurades per l’Automòbil Club d’Andorra.

3. En les plaques de matrícula no s’hi poden inscriure o fixar ornaments o altres motius diferents dels establerts en aquest Reglament.

4. Les plaques de matrícula lliurades per l’Automòbil Club d’Andorra s’han de portar obligatòriament al vehicle. Queda prohibit portar un altre distintiu nacional que no sigui l’andorrà, així com inscripcions a l’entorn immediat de les plaques de matrícula.

5. Els caràcters que figuren en les matrícules, i els símbols d’Estat que han de portar els vehicles, són propietat del Govern, que cedeix en cada cas el dret a usar-los, d’acord amb les condicions que es determinen en la normativa vigent.

6. Excepcionalment, el Govern pot autoritzar una placa de matrícula ordinària adhesiva o ordinària reduïda adhesiva, sempre que es compleixin les prescripcions de l’article 25 del Reglament, que també lliura l’Automòbil Club d’Andorra i que té les mateixes dimensions, els colors i les inscripcions que les plaques de matrícula metàl·liques ordinàries o ordinàries reduïdes, respectivament.

Mostra redacció anterior, corregida l’errata
Article 3. Plaques de matrícula

1. L’Automòbil Club d’Andorra és l’encarregat de la fabricació i el lliurament de tots els tipus de plaques de matrícula oficials de tots els vehicles que es matriculen al Principat d’Andorra.

2. No es poden utilitzar plaques de matrícula en vehicles matriculats al Registre de Vehicles del Govern d’Andorra que no siguin les lliurades per l’Automòbil Club d’Andorra.

3. En les plaques de matrícula no s’hi poden inscriure o fixar ornaments o altres motius diferents dels establerts en aquest Reglament.

4. Les plaques de matrícula lliurades per l’Automòbil Club d’Andorra s’han de portar obligatòriament al vehicle. Queda prohibit portar un altre distintiu nacional que no sigui l’andorrà, així com inscripcions a l’entorn immediat de les plaques de matrícula.

5. Els caràcters que figuren en les matrícules, i els símbols d’Estat que han de portar els vehicles, són propietat del Govern, que cedeix en cada cas el dret a usar-los, d’acord amb les condicions que es determinen en la normativa vigent.

6. Excepcionalment, el Govern pot autoritzar una placa de matrícula ordinària adhesiva o ordinària reduïda adhesiva, sempre que es compleixin les prescripcions de l’article 24 del Reglament, que també lliura l’Automòbil Club d’Andorra i que té les mateixes dimensions, colors i inscripcions que les plaques de matrícula metàl·liques ordinàries o ordinàries reduïdes, respectivament.

Modificat l’apartat 6 per la Correcció d’errata, del 30 de novembre del 2022, per la qual s’esmenen els errors de transcripció constatats en el Decret 456/2022, del 9 de novembre del 2022.


Article 4. Base de les plaques de matrícula Image

1. Com a norma general, la base de les plaques de matrícula és d’alumini, d’un gruix d’1,35 mm.

2. Excepcionalment, per als vehicles autoritzats segons les prescripcions de l’article 25 del Reglament, la placa de matrícula pot ser adhesiva.

Mostra redacció anterior, corregida l’errata
Article 4. Base de les plaques de matrícula

1. Com a norma general, la base de les plaques de matrícula és d’alumini, d’un gruix d’1,35 mm.

2. Excepcionalment, per als vehicles autoritzats segons les prescripcions de l’article 24 del Reglament, la placa de matrícula pot ser adhesiva.

Modificat l’apartat 2 per la Correcció d’errata, del 30 de novembre del 2022, per la qual s’esmenen els errors de transcripció constatats en el Decret 456/2022, del 9 de novembre del 2022.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.