LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decisió núm. 1/92 del Comitè mixt CEE-Andorra del 19 d’octubre de 1992 (Text refós per LesLleis.com) Image

Mostra redacció anterior, corregida l’errata
Decisió núm. 1/92 del Comitè mixt CEE-Andorra del 19 d’octubre de 1991

Modificat el títol per la Correcció d’errata, del 23 de novembre de 1992, relativa a la decisió 1/92 del Comitè mixt CEE-Andorra.que modifica la decisió núm. 7/91 que deroga la definició del concepte de productes originaris per tenir en compte la situació particular del Principat d’Andorra pel que fa a la seva producció de certs productes agrícoles transformats

El Comitè mixt,

vist l’acord en forma d’intercanvi de cartes entre la Comunitat Econòmica Europea i el Principat d’Andorra, i especialment l’article 17, paràgraf 8,

considerant que de conformitat amb la decisió núm. 7/91 certes pastes i masses, inclòs el massapà, en embalatges immediats de contingut net igual o superior a 1 kg fabricats a Andorra a partir de productes no originaris es consideren originaris del Principat d’Andorra; que ha aparegut que aquests productes també s’exporten en embalatges immediats de contingut net inferior a 1 kg; que convé incloure també aquests productes en l’annex de la decisió núm. 7/91 mantenint els límits actuals que hi figuren; que convé per raons de claredat reproduir aquest annex integralment,

Decideix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.