LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Conveni entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats


El Govern del Principat d’Andorra

i

El Govern de la República Francesa

A partir d’ara anomenats les Parts,

Animats pel desig de facilitar el pas de la frontera entre el Principat d’Andorra i la República Francesa,

Sense perjudici de la cooperació administrativa en vigor entre aquests dos Estats, adoptada pel Comitè Mixt per al bon funcionament de l’Acord de la Unió Duanera signat el 28 de juny de 1990 entre la CEE i el Principat d’Andorra,

Sense perjudici de les facilitats de pas fixades de comú acord per a les operacions de treta de neu a la zona,

Han convingut el que segueix:

Títol I. Disposicions generals

Article 1

1. Les Parts prenen, en el marc del present Conveni, les mesures necessàries per facilitar i accelerar el pas de la frontera entre els dos països.

2. A tal efecte, poden crear despatxos de controls nacionals juxtaposats. Per tant, en el marc del present Conveni, autoritzen els agents competents d’un dels dos Estats a exercir les seves funcions en el territori de l’altre Estat.

3. L’establiment, la transferència, la modificació o la supressió dels despatxos de controls nacionals juxtaposats són fixats de comú acord per les autoritats competents dels dos Estats mitjançant arranjament administratiu.

4. Els arranjaments a què fa referència l’apartat 3 s’han de confirmar per intercanvi de notes diplomàtiques. Esdevenen efectius després de l’acompliment, si escau, de les formalitats previstes pel dret intern de cada Estat. Comprenen una descripció precisa de la zona i van acompanyats d’un document cartogràfic.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.