LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Intercanvi de notes constitutiu d’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l’intercanvi de permisos de conduir


Nota verbal

L’Ambaixada del Principat d’Andorra a França presenta els seus compliments al Ministeri d’Afers Estrangers i es refereix a la seva nota verbal amb data 3 d’agost del 2005 (011524) relativa a l’acord sobre el reconeixement i l’intercanvi de permisos de conduir entre França i Andorra, el contingut de la qual és el següent:

“República francesa
Ministeri d’Afers Exteriors

París 3 d’agost del 2005

El Ministeri d’Afers Exteriors presenta els seus compliments a l’Ambaixada del Principat d’Andorra i en resposta a la demanda feta per l’Ambaixada, i després de les diferents reunions tècniques que s’han dut a terme, té l’honor d’informar-la que les autoritats franceses donen el seu consentiment al reconeixement i l’intercanvi dels permisos de conduir andorrans contra els permisos francesos, atès que les autoritats andorranes donen el mateix consentiment per al reconeixement i l’intercanvi dels permisos de conduir francesos contra els permisos andorrans, per a les categories esmentades als annexos I i III.

L’enunciat de les disposicions que constitueixen l’acord i les seves modalitats d’aplicació són l’objecte dels annexos següents:

El Ministeri proposa que aquesta nota i la que li farà arribar l’Ambaixada, en els mateixos termes, constitueixin l’acord sobre el reconeixement i l’intercanvi dels permisos de conduir entre França i Andorra, que entrarà en vigor l’1 de gener del 2006.

Aquest acord serà notificat després al Ministeri de Transports, Equipament, Turisme i Mar que informarà el conjunt dels prefectes dels departaments metropolitans i d’ultramar i també el prefecte de policia de París per a la seva aplicació, de conformitat amb les disposicions de l’article 14 del Decret del 8 de febrer del 1999 que fixa les condicions de reconeixement i intercanvi dels permisos de conduir lliurats per estats que no pertanyen a la Unió Europea ni a l’Espai Econòmic Europeu (Diari Oficial de la República Francesa del 20 de febrer del 1999).

El Ministeri d’Afers Exteriors aprofita aquesta ocasió per renovar a l’Ambaixada del Principat d’Andorra l’expressió de la seva més alta consideració.

Ambaixada del Principat d’Andorra
51 bis, rue des Boulainvilliers
75016 París”

L’Ambaixada del Principat d’Andorra a França té l’honor d’informar el Ministeri d’Afers Estrangers que les autoritats andorranes donen el seu acord al reconeixement i a l’intercanvi dels permisos de conduir francesos pels permisos de conduir andorrans, a partir del moment en què les autoritats franceses donin el mateix acord per al reconeixement de l’intercanvi de permisos de conduir andorrans pels permisos de conduir francesos, per a les categories mencionades als annexos I i III.

L’enunciat de les disposicions constitueixen l’acord i les seves modalitats d’aplicació es troben en els annexos següents:


L’Ambaixada accepta que aquesta nota i la nota enviada pel Ministeri d’Afers Estrangers el 3 d’agost del 2005 constitueixen l’acord del reconeixement i de l’intercanvi de permisos de conduir entre França i Andorra, però desitja que aquest acord entri en vigor l’1 de gener del 2007 perquè els ciutadans dels dos estats puguin beneficiar-se d’un període de derogació que els permeti regularitzar la seva situació. L’Ambaixada demana al Ministeri que confirmi el seu acord sobre aquest punt mitjançant tramesa d’una nota verbal.

L’acord aprovat pel Govern d’Andorra s’ha de notificar al Ministeri d’Economia per a la seva aplicació d’acord amb la Llei del Codi de la circulació, del 14 de juliol de 1999.

L’Ambaixada del Principat d’Andorra a França aprofita l’avinentesa per reiterar al Ministeri d’Afers Estrangers el testimoni de la seva alta consideració.

París, 24 de juliol del 2006

Ministeri d’Afers exteriors
República francesa

Annex I A la nota verbal relativa al reconeixement i l’intercanvi de permisos de conduir entre França i Andorra


I - Reconeixement
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.