Carregant...
 

Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament té per objecte regular la informació del preu de venda i del preu per unitat de mesura dels productes oferts pels comerciants als consumidors, amb la finalitat de millorar la informació que reben els consumidors i garantir una compra segura i transparent.
LesLleis.com

També es regula la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials.

2. El contingut d’aquest Reglament afecta les persones que es dediquen al comerç i ofereixen productes en establiments comercials a la població consumidora.

3. Sense perjudici de la normativa específica, aquest Reglament no és aplicable:

a) Als productes subministrats amb motiu d’una prestació de serveis.
b) A les vendes en subhasta pública.
c) A les antiguitats i obres d’art.


4. Respecte als medicaments, és aplicable el que preveu la normativa específica i aquest Reglament els és aplicable subsidiàriament.

5. Es regulen per les seves normatives específiques els productes destinats a la població consumidora que, per la seva particularitat, requereixin llocs de venda específics.
Article 2. Definicions

A l’efecte d’aquest Reglament, s’entén per:

a) “Preu de venda”: el preu final d’una unitat del producte o d’una quantitat determinada del producte, inclosos els tributs i els impostos.
b) “Preu per unitat de mesura”: el preu final, inclosos els tributs i impostos, d’un quilogram, d’un litre, d’un metre, d’un metre quadrat o d’un metre cúbic del producte o una unitat de producte respecte als productes descrits en l’article 4 d’aquest Reglament. La quantitat establerta és la descrita en el mateix article.
c) “Producte venut a granel”: el producte que no ha estat envasat o empaquetat prèviament i es mesura en presència del consumidor.
d) “Producte venut per unitat”: el producte que no pot ser fraccionat sense que se’n modifiqui la naturalesa o les propietats.
e) “Empresa” o “empresari”: qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que en l’acompliment d’un negoci, un ofici o una professió comercialitza béns o serveis o, de qualsevol altra manera, actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional.
f) “Comerciant”: qualsevol persona física o jurídica que ven o ofereix, mitjançant la venda, productes als consumidors.
g) “Consumidor” o “persones consumidores”: les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional. Qualsevol referència que es faci en aquest Reglament al concepte de persona consumidora s’entén que és feta a la persona consumidora o usuària en tant que gaudeix de béns i serveis fruit de l’activitat empresarial en el mercat.
h) “Antiguitat”: els béns mobles útils o ornamentals, excloses les obres d’art i els objectes de col·lecció, que tinguin més de cent anys d’antiguitat i les característiques originals fonamentals dels quals no han estat alterades per modificacions efectuades en els darrers cent anys.
i) “Obres d’art”:
1) Les pintures, els dibuixos i les pintures al pastel, incloses les reproduccions, realitzades totalment a mà amb exclusió dels articles manufacturats decorats a mà i dels dibuixos industrials.
2) Les litografies, els gravats i les estampes signades i numerades per l’artista i obtingudes per mitjà de pedres litogràfiques, planxes o altres superfícies gravades totalment fetes a mà.
3) Les obres originals d’art estatutari i escultòric, amb exclusió de les reproduccions en sèrie de les obres d’artesania amb caràcter comercial.

j) “Producte fantasia”: producte que per la seva creativitat i originalitat no és comparable a cap altre en relació amb la motivació de compra del consumidor.
k) “Venda automàtica”: és la venda efectuada pel comprador que ha adquirit el producte o el servei a través d’una màquina disposada amb aquesta finalitat mitjançant la introducció de l’import requerit en la mateixa màquina.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.