Carregant...
 

IGI - Impost general indirecte


Llei

Reglaments

Jurisprudència


Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

18/12/2023Consideració d’operació no subjecta a l’impost per la transmissió d’una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans
18/12/2023Modificació de la base de tributació per crèdits corresponents a les quotes repercutides per operacions gravades que siguin totalment o parcialment incobrables.
18/12/2023Tipus de gravamen aplicable als serveis de psicopedagogia.
28/06/2023Tributació derivada de la transmissió d’un bé immoble per efectuar una promoció immobiliària.
28/06/2023Normes de localització de les prestacions de servei efectuades per una societat andorrana
11/05/2023Tributació de la dissolució d'una comunitat de béns
23/12/2022Relació amb l’aplicació del règim especial del sector financer
04/12/2022Normes de localització dels serveis de psicologia
04/12/2022Lloc de realització dels lliuraments de béns
04/08/2022Permuta d’un terreny per a una obra futura
04/08/2022Venda d’entrades en línia d’esdeveniments esportius, culturals i musicals que s’efectuen a l’estranger
13/06/2022Tributació de les rendes percebudes per una associació sense ànim de lucre a efectes de l’impost sobre societats i en referència amb la consideració d’empresària i el tipus de gravamen aplicable a l’efecte de l’impost general indirecte
13/06/2022Consideració, la localització i el tipus de gravamen aplicable als serveis de formació.
29/03/2022Consulta vinculant en relació amb la consideració i la localització dels serveis prestats per via electrònica i serveis de formació
16/03/2022Cessió i reversió d’un dret de superfície
15/12/2021Consideració de servei prestat per via electrònica
26/10/2021Obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre els requisits formals per aplicar determinades deduccions
26/10/2021Establiment permanentefectes de la imposició directa i sobre la consideració d’empresari o professional a efectes de la imposició indirecta
10/09/2021Tributació de la dissolució d’una comunitat de béns
10/09/2021Aplicació del tipus de gravamen general superreduït del 0% en les formacions
10/09/2021Dret a deduir les quotes de l’impost suportades en l’adquisició o la importació de béns d’inversió
10/09/2021Consideració i la localització dels serveis prestats per via electrònica i serveis de formació
10/06/2021Normes de localització dels serveis prestats en concepte de formació per a jugadors de pòquer
02/02/2021Tipus de gravamen aplicable als arrendaments d’immobles
14/12/2020Normes de localització aplicables als serveis prestats mitjançant un satèl·lit i sobre el lloc on s’entén realitzat el lliurament d’un satèl·lit
13/10/2020Determinació del valor a la duana i de la base de tributació en les importacions de mercaderia.
24/09/2020Tributació derivada d’un determinat contracte de fidúcia
28/07/2020Tributació derivada d’una transmissió lucrativa d’un determinat negoci
07/05/2020Tipus de gravamen aplicable a les prestacions de servei efectuades per una entitat de dret públic
05/03/2020Qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors, sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats i en relació amb la consideració d’empresari als efectes de l’impost general indirecte
17/09/2019Modificació de criteri, transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
17/09/2019Modificació de criteri, transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres
02/09/2019Concepte d’indemnització establert a la regla general per determinar la base de tributació de l’impost
11/07/2019Dret a la deducció del propietari d’un immoble que és empresari als efectes de l’impost quan les quotes de l’impost les suporta una comunitat de propietaris que no actua com a empresària o professional
18/06/2019Obligacions formals relatives a l’expedició i conservació de les factures
18/06/2019Tributació de la transmissió dels drets d’usdefruit i nua propietat de béns immobles afectes a l’activitat d’arrendament
06/06/2019Regles especials de la base de tributació de l’impost
01/04/2019Aplicació del règim especial de béns usats en la compra i venda de vehicles d’ocasió
18/12/2018Deducció de les quotes de l’impost suportades per l’adquisició d’un terreny
18/12/2018Transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
16/11/2018Tipus de gravamen aplicable a una prestació de servei relacionada amb l’anàlisi comercial
17/09/2018Exercici del dret a la deducció de les quotes de l’impost suportades abans d’iniciar l’activitat econòmica
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Determinació de la base de tributació en les vendes amb pagaments ajornats que meriten interessos
20/07/2018Consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societats
04/06/2018Consideració d’establiment permanent, les normes de localització dels serveis i l’aplicació del CDI entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per empreses residents fiscals a Espanya
24/05/2018Normes de localització dels serveis prestats en concepte de lloguer d’espai i de publicitat
24/05/2018Consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societats
10/04/2018Normes de localització dels serveis prestats per una agència de viatges i sobre els requisits de les factures
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
23/08/2017Subjecció a l’impost de la donació de la nua propietat de diversos immobles
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
31/05/2017Localització dels serveis d’intermediari prestats per una societat andorrana destinats a empresaris no establerts a Andorra
15/05/2017Localització dels serveis informàtics fets per una societat andorrana destinats a un empresari no establert a Andorra
02/05/2017Subjecció a l’impost de les operacions efectuades per una associació
12/04/2017Subjecció a l’impost d’una donació efectuada per un empresari als efectes de l’impost general indirecte
22/03/2017Deducctibilitat de les quotes de l’impost suportades per adquisició de béns immobles
07/03/2017Tipus de gravamen que ha de repercutir un professional de la salut pels serveis que presta al centre on exerceix la seva activitat
02/02/2017Localització de les prestacions de serveis realitzades per una societat andorrana en concepte de publicitat i d’inscripció a un esdeveniment esportiu que es realitza a Andorra
20/12/2016Tributació corresponent a les transmissions de béns immobles efectuades entre els membres d’una mateixa comunitat de béns
07/12/2016Tributació de diverses aportacions efectuades per varies comunitat de béns a una societat
26/10/2016Càlcul de la base de tributació de l’impost quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa
26/10/2016Subjecció a l’impost general indirecte d’unes aportacions econòmiques realitzades per entitats no establertes a Andorra a favor d’una entitat andorrana. D’altra banda, la consulta també fa referència a la tributació d’uns premis monetaris percebuts per esportistes residents i no residents fiscals a Andorra
26/10/2016Deductibilitat als efectes de l’IRPF de les despeses derivades de prestacions de servei contractades per la defensa legal del patrimoni personal. D’altra banda, la consulta també fa referència a la deductibilitat de les quotes de l’IGI suportades per les mateixes prestacions
20/10/2016Subjecció a l’impost d’un servei de manteniment realitzat per una entitat establerta a Andorra i destinat a un empresari no establert en territori andorrà. D’altra banda, la consulta també fa referencia a la deducció de les quotes de l’impost suportades per l’entitat establerta a Andorra
09/09/2016Efectes de l’IRPF de la renda derivada de la transmissió d’un bé immoble que genera rendiments de capital immobiliari, la diferenciació dels rendiments de capital immobiliari dels rendiments d’activitat econòmica i a la consideració de la renda derivada de l’arrendament d’una llicencia. Aportació de bé immoble i llicència realitzada per una persona física a una societat.
31/08/2016Subjecció a l’impost dels serveis d’assistència telefònica prestats per una entitat establerta a Andorra destinats a empresaris o professionals no establerts en territori andorrà
21/07/2016Impostos i als drets de duana que es puguin generar pel robatori d’una mercaderia que es troba sota el règim suspensiu de dipòsit duaner
20/07/2016Subjecció a l’impost general indirecte de les quotes emeses per una associació als seus associats
08/06/2016Subjecció a l’impost de les quotes, serveis i lliurament de béns efectuats per una entitat esportiva sense ànim de lucre
08/06/2016Tipus de gravamen aplicable al serveis prestats per un professional de la salut amb conveni vigent amb la CASS
04/02/2016Tributació de subvencions atorgades per una entitat andorrana
04/02/2016Normes de localització de les prestacions de servei realitzades per una societat andorrana
18/01/2016Subjecció a l’IRNR de les rendes satisfetes per una societat andorrana a persones no residents fiscals a Andorra i a la subjecció a l’IGI de les prestacions de serveis realitzades per persones no residents fiscals a Andorra a la societat andorrana
07/01/2016Concessió d’una opció de compra gratuïta d’un conjunt residencial format per edificis i garatges
16/12/2015Modificació de les quotes de l’impost repercutides i a l’obligació d’emetre factures rectificatives
26/08/2015Tipus de gravamen aplicable a les prestacions de servei de formació
14/07/2015Deduïbilitat de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’impost sobre societats, a la subjecció dels préstecs participatius a l’impost general indirecte i a la subjecció dels interessos a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals
09/07/2015Meritació de l’impost en la transmissió d’un bé immoble
16/06/2015Transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres
27/04/2015Tipus de gravamen aplicable a la venda de diferents productes alimentaris de pastisseria