Carregant...
 

IGI - Impost general indirecte


Llei

Reglaments

Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

17/09/2019Modificació de criteri, transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
17/09/2019Modificació de criteri, transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres
02/09/2019Concepte d’indemnització establert a la regla general per determinar la base de tributació de l’impost
11/07/2019Dret a la deducció del propietari d’un immoble que és empresari als efectes de l’impost quan les quotes de l’impost les suporta una comunitat de propietaris que no actua com a empresària o professional
18/06/2019Obligacions formals relatives a l’expedició i conservació de les factures
18/06/2019Tributació de la transmissió dels drets d’usdefruit i nua propietat de béns immobles afectes a l’activitat d’arrendament
06/06/2019Regles especials de la base de tributació de l’impost
01/04/2019Aplicació del règim especial de béns usats en la compra i venda de vehicles d’ocasió
18/12/2018Deducció de les quotes de l’impost suportades per l’adquisició d’un terreny
18/12/2018Transmissió d’un terreny mitjançant la donació d’una societat a una persona física resident fiscal a Andorra
16/11/2018Tipus de gravamen aplicable a una prestació de servei relacionada amb l’anàlisi comercial
17/09/2018Exercici del dret a la deducció de les quotes de l’impost suportades abans d’iniciar l’activitat econòmica
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Determinació de la base de tributació en les vendes amb pagaments ajornats que meriten interessos
20/07/2018Consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societats
04/06/2018Consideració d’establiment permanent, les normes de localització dels serveis i l’aplicació del CDI entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per empreses residents fiscals a Espanya
24/05/2018Normes de localització dels serveis prestats en concepte de lloguer d’espai i de publicitat
24/05/2018Consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societats
10/04/2018Normes de localització dels serveis prestats per una agència de viatges i sobre els requisits de les factures
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
23/08/2017Subjecció a l’impost de la donació de la nua propietat de diversos immobles
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
31/05/2017Localització dels serveis d’intermediari prestats per una societat andorrana destinats a empresaris no establerts a Andorra
15/05/2017Localització dels serveis informàtics fets per una societat andorrana destinats a un empresari no establert a Andorra
02/05/2017Subjecció a l’impost de les operacions efectuades per una associació
12/04/2017Subjecció a l’impost d’una donació efectuada per un empresari als efectes de l’impost general indirecte
22/03/2017Deducctibilitat de les quotes de l’impost suportades per adquisició de béns immobles
07/03/2017Tipus de gravamen que ha de repercutir un professional de la salut pels serveis que presta al centre on exerceix la seva activitat
02/02/2017Localització de les prestacions de serveis realitzades per una societat andorrana en concepte de publicitat i d’inscripció a un esdeveniment esportiu que es realitza a Andorra
20/12/2016Tributació corresponent a les transmissions de béns immobles efectuades entre els membres d’una mateixa comunitat de béns
07/12/2016Tributació de diverses aportacions efectuades per varies comunitat de béns a una societat
26/10/2016Càlcul de la base de tributació de l’impost quan en una mateixa operació i per un preu únic es lliurin béns o es prestin serveis de diversa naturalesa
26/10/2016Subjecció a l’impost general indirecte d’unes aportacions econòmiques realitzades per entitats no establertes a Andorra a favor d’una entitat andorrana. D’altra banda, la consulta també fa referència a la tributació d’uns premis monetaris percebuts per esportistes residents i no residents fiscals a Andorra
26/10/2016Deductibilitat als efectes de l’IRPF de les despeses derivades de prestacions de servei contractades per la defensa legal del patrimoni personal. D’altra banda, la consulta també fa referència a la deductibilitat de les quotes de l’IGI suportades per les mateixes prestacions
20/10/2016Subjecció a l’impost d’un servei de manteniment realitzat per una entitat establerta a Andorra i destinat a un empresari no establert en territori andorrà. D’altra banda, la consulta també fa referencia a la deducció de les quotes de l’impost suportades per l’entitat establerta a Andorra
09/09/2016Efectes de l’IRPF de la renda derivada de la transmissió d’un bé immoble que genera rendiments de capital immobiliari, la diferenciació dels rendiments de capital immobiliari dels rendiments d’activitat econòmica i a la consideració de la renda derivada de l’arrendament d’una llicencia. Aportació de bé immoble i llicència realitzada per una persona física a una societat.
31/08/2016Subjecció a l’impost dels serveis d’assistència telefònica prestats per una entitat establerta a Andorra destinats a empresaris o professionals no establerts en territori andorrà
21/07/2016Impostos i als drets de duana que es puguin generar pel robatori d’una mercaderia que es troba sota el règim suspensiu de dipòsit duaner
20/07/2016Subjecció a l’impost general indirecte de les quotes emeses per una associació als seus associats
08/06/2016Subjecció a l’impost de les quotes, serveis i lliurament de béns efectuats per una entitat esportiva sense ànim de lucre
08/06/2016Tipus de gravamen aplicable al serveis prestats per un professional de la salut amb conveni vigent amb la CASS
04/02/2016Tributació de subvencions atorgades per una entitat andorrana
04/02/2016Normes de localització de les prestacions de servei realitzades per una societat andorrana
18/01/2016Subjecció a l’IRNR de les rendes satisfetes per una societat andorrana a persones no residents fiscals a Andorra i a la subjecció a l’IGI de les prestacions de serveis realitzades per persones no residents fiscals a Andorra a la societat andorrana
07/01/2016Concessió d’una opció de compra gratuïta d’un conjunt residencial format per edificis i garatges
16/12/2015Modificació de les quotes de l’impost repercutides i a l’obligació d’emetre factures rectificatives
26/08/2015Tipus de gravamen aplicable a les prestacions de servei de formació
14/07/2015Deduïbilitat de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’impost sobre societats, a la subjecció dels préstecs participatius a l’impost general indirecte i a la subjecció dels interessos a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals
09/07/2015Meritació de l’impost en la transmissió d’un bé immoble
16/06/2015Transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres
27/04/2015Tipus de gravamen aplicable a la venda de diferents productes alimentaris de pastisseria

Jurisprudència

No es trobaren registres