Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la subjecció a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals de les rendes satisfetes per una societat andorrana a persones no residents fiscals a Andorra i a la subjecció a l’impost general indirecte de les prestacions de serveis realitzades per persones no residents fiscals a Andorra a la societat andorrana.

Número de consulta CV0028-2016
Data d’emissió 18/01/2016
Normativa · Decret legislatiu del 23-07-2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS:

Objecte de la consulta escrita al Departament de Tributs i de Fronteres:

Respecte de la situació detallada en la present consulta tributària, les qüestions plantejades i respecte de les què es sol·licita la contesta del Departament de Tributs i de Fronteres són aquelles indicades a continuació:

  • Des del punt de vista de l’Impost sobre la Renda dels No-Residents, verificar si les operacions objecte de la present consulta constitueixen el fet generador de l’Impost de referència.
  • Des de la vessant de l’Impost General Indirecte, es sol·licita a aquesta Administració que confirmi si aquestes operacions estan subjectes a l’Impost i si la societat rep la consideració d’obligat tributari, encara que sigui la persona destinatària de les diverses operacions plantejades.
Període d’aplicació: 2016 i subsegüents.

Data: 26 d’octubre de 2015.

FORMULACIÓ CONSULTA ESCRITA A L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

La societat consultant, procedeix a presentar la present sol·licitud amb la finalitat d’iniciar el procediment per a la contesta de les consultes tributàries escrites en virtut de la potestat atorgada en els articles 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre de bases de l’ordenament tributari i 25 del Decret pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs.

En funció d’allò contingut en els articles esmentats anteriorment, aquesta part té interès en destacar que, a data de la presentació d’aquest escrit de sol·licitud, la societat consultant no és objecte de la tramitació d’un procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària objecte de la present consulta.

D’acord amb el contingut mínim previst en la normativa indicada anteriorment, aquesta part

EXPOSA

1.DESCRIPCIÓ DELS FETS:

La societat consultant va ésser constituïda mitjançant escriptura pública com a societat limitada i es troba inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra.

La consultant és la Societat capçalera d’un grup d’empreses no establertes en territori andorrà, en aquest sentit, cal tenir present que en l’actualitat aquest grup es troba en un procés de creixement i d’expansió, fet que comportarà la propera obertura d’altres filials, com per exemple a Barcelona.

L’objecte social de la Societat consisteix en la prestació de serveis administratius, comptables, de gestió i control d’activitats empresarials d’altres societats, quedant expressament excloses les activitats pròpies dels sistema financer. L’empresa consultant podrà també realitzar altres activitats que constitueixin objectes accessoris o complementaris al principal indicat.

En aquest sentit, l’activitat principal de la Societat i del grup al que pertany consisteix principalment a la gestió d’actius hotelers. Al respecte, a aquesta part li agradaria remarcar que la inversió en els actius hotelers i/o immobles es materialitzaran per part d’un fons d’inversió establert a Luxemburg.

Concretament, la societat consultant prestarà serveis d’assessorament i consultoria al fons d’inversió abans esmentat, en relació a noves oportunitats d’adquisició d’actius immobiliaris i d’inversió en infraestructures hoteleres arreu del món. Per tal de poder prestar aquest servei, la societat consultant sol·licitarà els serveis d’assessorament i consultoria a diverses empreses o persones físiques establertes al país on es localitzen els diferents hotels i/o immobles, i on es materialitzaran de forma efectiva les esmentades inversions. Atesa la particularitat i especificitats dels sector, la Societat ha de comptar amb l’experiència i assessorament de diversa índole dels professionals establerts als Estats on es planteja efectuar la inversió hotelera i/o immobiliària.

Arran de les nombroses oportunitats d’inversió a nivell internacional en les què es troba immers el grup, la Societat preveu rebre un conjunt de factures de serveis provinents de proveïdors no establerts en territori andorrà, essent aquests serveis relacionats amb la consultoria, l’anàlisi de mercats, planificació estratègica, etc.

D’acord amb la informació exposada anteriorment, la Societat presenta a continuació les diferents operatives en els que preveu veure´s immersa i que són objecte de la present consulta tributària:

a. La societat consultant preveu rebre factures al seu nom i procedents de persones jurídiques i/o físiques no-residents fiscals a Andorra pels serveis indicats com segueix:

Consultoria estratègica en relació a la identificació d’oportunitats d’inversió.
Assessorament en quant a definició d’estratègies d’inversió hoteleres, recerca i anàlisi d’actius immobiliaris.
Anàlisi de bases de dades del sector hoteler i estudis de mercat.
Elaboració d’informes en relació a la rendibilitat d’un projecte i previsió de quota de mercat.
Anàlisi de la viabilitat tècnica d’un projecte (Technical Due Diligence)
Confeccions de plans de negoci i implementacions dels mateixos.
Assessorament en la gestió d’actius i la gestió de fons d’inversió.
Així com, despeses associades incorregudes per l’entitat no-resident fiscal a Andorra, tals com bitllets d’avió, dietes, etc.


Aquesta part té interès en remarcar que aquests serveis poden ser prestats bé per entitats vinculades a la societat consultant o bé, per entitats independents. En tot cas, tots aquests serveis estaran lligats a inversions en actius immobiliaris ubicats fora del territori andorrà.
LesLleis.com

D’altra banda, s’ha de tenir en compte que és possible que aquests serveis anteriorment detallats siguin refacturats al fons d’inversió o una altra empresa del grup.

b. Arran del desenvolupament i bona evolució de l’activitat, la societat consultant com a capçalera del grup, té previst obrir properament una filial a Barcelona. L’obertura d’aquesta Societat, implicarà que la societat consultant hagi de sufragar amb les costos inicials d’obertura fins al moment en què la nova societat sigui plenament operativa.

Aquestes despeses inclouran, principalment, els serveis subministrats per empreses no-residents fiscals a Andorra relacionats amb la selecció de professionals adequats per a societat establerta a Barcelona i a l’arrendament de l’oficina amb seu a la ciutat esmentada. Així mateix, també podran rebre altres serveis en relació a la posada en marxa d’aquesta nova societat, com per exemple despeses notarials.

Aquest serveis seran prestats directament per entitats o empresaris establerts fora del territori andorrà, concretament, la majoria d’ells estarien en territori espanyol.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.