Carregant...
 

IPTPI - Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Llei

Reglaments

Jurisprudència


Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

23/09/2023Tributació d'una ampliació de capital d'una societat amb un actiu composat amb més del 50% per béns immobles
22/09/2023Implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana
28/06/2023Tributació de les donacions de determinats béns immobles
28/06/2023Tributació derivada de la transmissió d’un bé immoble per efectuar una promoció immobiliària.
06/03/2023Determinació de la base de tributació de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
04/12/2022Determinació de la base de tributació
04/08/2022Donació entre familiars de la nua propietat d’un bé immoble ubicat a Andorra
04/08/2022Aportació dinerària efectuada per una persona física a una societat amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles que rep a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació
13/06/2022Meritació de l’impost en transmissions de béns immobles efectuades mitjançant document privat
13/05/2022Exempció per aportacions de béns immobles efectuades per persones físiques a societats en què tots els accionistes i les persones que aporten el bé immoble tinguin entre ells un vincle per consanguinitat ascendent o descendent fins al tercer grau i sobre la donació de participacions d’una societat amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles
01/02/2022Exempció per aportacions de béns immobles efectuades per persones físiques a societats en què tots els accionistes i les persones que aporten el bé immoble tinguin entre ells un vincle per consanguinitat ascendent o descendent fins a tercer grau i sobre la donació de participacions d’una societat amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles
10/09/2021Tributació de la dissolució d’una comunitat de béns
10/09/2021Transmissió de les participacions d’un fons d’inversió amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles
10/09/2021Exempció per aportacions de béns immobles realitzades per persones físiques a societats en què tots els accionistes i les persones que aporten el bé immoble tinguin entre ells un vincle per consanguinitat ascendent o descendent fins a tercer grau
03/05/2021Fet generador dels impostos en les transmissions de participacions de societatsamb un actiu compost amb més del 50% per béns immobles
07/12/2020Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
07/05/2020Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial i sobre possibilitat que aquestes aportacions estiguin exemptes de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries
16/12/2019Aportació no dinerària i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
28/11/2019Exempció per aportacions de béns immobles realitzades per persones físiques a societats on els accionistes i les persones que aporten el bé immoble tinguin un vincle per consanguinitat fins al tercer grau
17/09/2019Modificació de criteri, transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres
18/06/2019Tributació de la transmissió dels drets d’usdefruit i nua propietat de béns immobles afectes a l’activitat d’arrendament
20/03/2019Adjudicació d’un bé immoble arrelat a Andorra com a conseqüència de l’extinció de la unió estable de parella segons el Codi civil de Catalunya
24/01/2017Obligació de l’adquirent d’efectuar la retenció del 5% sobre el valor total de la transmissió quan el transmitent no és resident fiscal a Andorra
20/12/2016Tributació corresponent a les transmissions de béns immobles efectuades entre els membres d’una mateixa comunitat de béns
07/12/2016Tributació de diverses aportacions efectuades per varies comunitat de béns a una societat
09/09/2016Efectes de l’IRPF de la renda derivada de la transmissió d’un bé immoble que genera rendiments de capital immobiliari, la diferenciació dels rendiments de capital immobiliari dels rendiments d’activitat econòmica i a la consideració de la renda derivada de l’arrendament d’una llicencia. Aportació de bé immoble i llicència realitzada per una persona física a una societat.
20/07/2016Tributació d’una ampliació de capital d’una societat amb un actiu composat amb més del 50% per béns immobles
21/01/2016Tributació d’una transmissió realitzada per una societat andorrana d’un bé immoble arrelat a l’estranger
26/08/2015Tributació derivada de la reparcel·lació resultant de l’aprovació d´un pla parcial
16/06/2015Transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres