Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’exempció per aportacions de béns immobles realitzades per persones físiques a societats en què tots els accionistes i les persones que aporten el bé immoble tinguin entre ells un vincle per consanguinitat ascendent o descendent fins a tercer grau.

Número de consulta CV0217-2021
Data d’emissió 10/09/2021
Normativa · Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta Vinculant – tributació d’una ampliació de capital d’una societat amb un actiu composat amb mes del 50% per béns immobles (Impost sobre les plusvàlues i ITP)

El consultant, persona física:

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’Octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en les operacions la naturalesa de les quals s’expressa en l’escrit de consulta.

En aquest sentit, es manifesta que en el moment de presentar la present consulta vinculant no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el plantejat a la consulta i es confirma que la consulta seria aplicable per a l’exercici 2021 i següents.

DESCRIPCIÓ DELS FETS

Actualment, el meu fill és titular del 100% d’una societat patrimonial resident al Principat d’Andorra, dins la qual, actualment hi ha un immoble ubicat també en territori del Principat.

L’actiu de la societat està format en més d’un 50% per béns immobles.

Per tal d’estructurar el patrimoni familiar tinc la intenció d’aportar uns immobles de la meva propietat a la societat patrimonial que ja disposa el meu fill.

En aquest sentit, es planteja realitzar una ampliació de capital, amb emissió de noves participacions les quals jo subscriuré en la seva totalitat, passant a obtenir una participació superior al 75% de la societat.
LesLleis.com

El desembós del valor de les noves participacions, es realitzarà mitjançant una aportació no dinerària per part meva, aportant béns immobles radicats al Principat, i una aportació dinerària simbòlica per tal que la societat tingui fons per la gestió diària.

En conclusió, fruit d’una ampliació de capital que es manifestarà principalment amb una aportació no dinerària d’altres béns immobles obtindré participacions d’una societat andorrana, on més del 50% de l’actiu estava ja (i seguirà estant compost) per béns immobles.

La meva intenció seria realitzar l’operació renunciant al règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial establert a la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització

NORMATIVA APLICABLE

- Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries;
- Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000.

ANTECEDENTS APLICABLES

Respecte la primera operació, l’aportació dels béns immobles per part meva a la societat, tant l’article 4.7 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000 (en endavant, Llei de l’ITP), com l’article 4.6 de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (en endavant Llei de plusvàlues), estableixen una exempció per aportació de béns immobles a una societat en què tots els accionistes i les persones que aporten tinguin entre ells un parentiu fins al tercer grau, com és el present cas.

Per tant, l’aportació no dinerària dels béns immobles amb la que faré el desembós de l’ampliació de capital, estarà subjecta però exempta d’ambdós impostos.

En quan a la segona operació, és a dir, el fet que passi a tenir aproximadament un 75 per cent de la societat fruit de la citada ampliació de capital, entenem que no es troba subjecta a cap dels impostos pels motius següents:

És cert que l’article 3.2 tant de la Llei de l’ITP com de la Llei de Plusvàlues estableix que estaran subjectes les transmissions d’accions i participacions, quan els adquirents, arran d’aquesta transmissió passin a tenir un percentatge superior al 20 per cent del capital de la societat.

Ara bé, el fet imposable és precisament la transmissió de les participacions, situació que no es produeix en el cas concret.

Altres legislacions de l’entorn, com pot ser el Real Decreto Legislativo 1/1993, del 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales de España, han previst expressament un fet imposables específic, diferent a la de transmissió patrimonials, d’operacions societàries, on entre altres, queden subjectes les ampliacions de capital.

Doncs bé, en aquest sentit, ni la Llei d’ITP ni la Llei de Plusvàlues preveuen el fet imposable d’operacions societàries, així com cap altra legislació local del principat, amb el qual considerem que l’ampliació de capital que subscriuré en la seva totalitat, és tracta d’una operació no subjecta ni a ITP ni a plusvàlues ni a cap altre impost directe o indirecte.

MANIFESTACIÓ EXPRESSA

Manifesto expressament que al moment de presentació de la present consulta, no tinc coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui al cas aquí plantejat.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

És correcta la nostra interpretació exposada en els antecedents aplicables? És a dir, podem entendre, primerament que l’aportació dels immobles fruit de l’ampliació de capital, es troba subjecte però exempta tant d’ITP com de plusvàlues?

I, en segon lloc, podem entendre que l’ampliació de capital, amb emissió de noves participacions que subscriuré en la seva totalitat, es tracta d’una operació no subjecta a ITP i plusvàlues, al tractar-se d’un fet imposable no previst en les esmentades Lleis?
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.