Carregant...
 

ITP - Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries


Llei

Reglaments

Jurisprudència


Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

23/09/2023Tributació d'una ampliació de capital d'una societat amb un actiu composat amb més del 50% per béns immobles
28/06/2023Tributació de les donacions de determinats béns immobles
06/03/2023Fet generador dels impostos en les transmissions de participacions de societats amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles.
20/12/2022Meritació de l’impost en transmissions de béns immobles efectuades mitjançant document privat
04/12/2022Dissolució d’una determinada comunitat de béns
04/08/2022Donació entre familiars de la nua propietat d’un bé immoble ubicat a Andorra
04/08/2022Aportació dinerària efectuada per una persona física a una societat amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles que rep a canvi valors representatius del capital social de l’entitat beneficiària de l’aportació
13/06/2022Meritació de l’impost en transmissions de béns immobles efectuades mitjançant document privat
13/06/2022Subjecció a l’impost per part dels hereus de transmissió efectuada al 1981 no elevada a públic
04/05/2022Modificació de la divisió horitzontal d’un determinat bé immoble
01/02/2022Exempció per aportacions de béns immobles efectuades per persones físiques a societats en què tots els accionistes i les persones que aporten el bé immoble tinguin entre ells un vincle per consanguinitat ascendent o descendent fins a tercer grau i sobre la donació de participacions d’una societat amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles
01/02/2022Tributació de la donació d’immobles que s’efectuarà com a conseqüència de l’aplicació del contingut d’un contracte
10/09/2021Transmissió de les participacions d’un fons d’inversió amb un actiu compost en més del 50% per béns immobles
10/09/2021Exempció per aportacions de béns immobles realitzades per persones físiques a societats en què tots els accionistes i les persones que aporten el bé immoble tinguin entre ells un vincle per consanguinitat ascendent o descendent fins a tercer grau
03/05/2021Fet generador dels impostos en les transmissions de participacions de societatsamb un actiu compost amb més del 50% per béns immobles
18/01/2021Fet generador i meritació de l’ITP en la transmissió d’un dret real d’emfiteusi
07/12/2020Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
24/09/2020Tributació derivada d’un determinat contracte de fidúcia
28/07/2020Meritació de l’impost en transmissions de béns immobles efectuades mitjançant document privat
07/05/2020Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial i sobre possibilitat que aquestes aportacions estiguin exemptes de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries
16/12/2019Aportació no dinerària i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
17/09/2019Modificació de criteri, transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres
18/06/2019Tributació de la transmissió dels drets d’usdefruit i nua propietat de béns immobles afectes a l’activitat d’arrendament
20/03/2019Adjudicació d’un bé immoble arrelat a Andorra com a conseqüència de l’extinció de la unió estable de parella segons el Codi civil de Catalunya
13/12/2017Tributació de l’adjudicació d’un actiu sobrevingut procedent d’una societat extingida
20/12/2016Tributació corresponent a les transmissions de béns immobles efectuades entre els membres d’una mateixa comunitat de béns
20/07/2016Tributació d’una ampliació de capital d’una societat amb un actiu composat amb més del 50% per béns immobles
07/01/2016Concessió d’una opció de compra gratuïta d’un conjunt residencial format per edificis i garatges
26/08/2015Tributació derivada de la reparcel·lació resultant de l’aprovació d´un pla parcial
16/06/2015Transmissió de la participació d’una societat andorrana de la qual més del 50 % del seu actiu està format per béns immobles, la transmissió en qüestió es realitza entre dues societats estrangeres