Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de la donació d’immobles que s’efectuarà com a conseqüència de l’aplicació del contingut d’un contracte.

Número de consulta CV0233-2022
Data d'emissió 01/02/2022
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El Sr. A durant l’any 1977 va vendre al consultant per escriptura pública atorgada al Notari, diferents propietats i, d’entre elles, la meitat indivisa de tres finques.

En la referida escriptura es va acordar que si les tres indicades finques no abastessin una superfície real mínima la part venedora complementaria els metres amb la finca Planada o altra.

Quan s’han limitat i s’han procedit a mesurar les finques per la seva inscripció al cadastre s’ha adverat que les tres finques en qüestió no tenien la superfície real mínima venuda, quin preu ja fou satisfet a l’any 1977 quan es va atorgar l’escriptura notarial.
LesLleis.com

El Sr. A per complir amb les obligacions contretes en la indicada escriptura procedirà a cedir al comprador (el consultant), els metres corresponents a la meitat de les tres finques que aquell es va quedar, que passaran al comprador que ja va pagar per la dita superfície.

L’escriptura s’atorgarà a la Notaria com una donació, tot en compliment del ja indicat a la calenda escriptura, sense que el consultant hagi de satisfer cap quantitat al cedent car la venda ja fou formalitzada pel preu acordat i totalment satisfet a l’any 1977.

El consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb la qüestió plantejada i exposa el següent:

El consultant, obligat tributari, no està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta .
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.