Carregant...
 

Impost sobre societats


Llei

Reglaments

Jurisprudència


Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

30/01/2020Tractament fiscal d’un abonament contra reserves derivat de la correcció d’un error comptable i sobre la despesa deduïble en concepte d’amortització
27/01/2020Deduïbilitat de les despeses derivades de les relacions públiques amb els clients o proveïdors, dels usos i costums respecte al personal de l’empresa i de la promoció per la venda de béns o la prestació de serveis
16/12/2019Aportació no dinerària i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
03/10/2019Aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
05/09/2019Condonació de deutes entre societats integrants d’un mateix grup
03/09/2019Consideració d’obligat tributari d’un determinat fons de pensions
02/09/2019Deducció de despesa d’amortització d’un immoble i sobre l’aplicació de la deducció a la quota de tributació per noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial
19/08/2019Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats
20/06/2019Consideració de bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
08/04/2019Consideració de rendiments de treball en espècie i sobre la possibilitat de considerar aquests rendiments com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
01/04/2019Consideració del rendiment derivat d’un determinat producte financer i sobre la possibilitat de considerar aquest rendiment com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
20/02/2019Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
15/02/2019Qualificació als efectes de l’IRPF de les rendes que perceben els socis administradors i sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats
30/01/2019Aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
30/11/2018Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats
16/11/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de la primera aplicació de les normes internacionals d’informació financera
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Pèrdues per deteriorament derivades de les possibles insolvències de persones o entitats vinculades
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat
20/07/2018Residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger. Així mateix, la consulta també fa referència als requisits per aplicar l’exempció per evitar la doble imposició econòmica sobre dividends
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
04/06/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals d’informació financera i a la deducció de la quota de tributació per noves inversions
04/06/2018Consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
24/05/2018Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
24/05/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
13/03/2018Deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
13/12/2017Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
13/12/2017Valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat per IRPF
13/12/2017Deduïbilitat d’una donació efectuada per una societat andorrana a una fundació
13/12/2017Tributació de l’adjudicació d’un actiu sobrevingut procedent d’una societat extingida
04/10/2017Depreciació efectiva dels elements de l’immobilitzat
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
18/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i amb l’aplicació de l’eliminació de la doble imposició internacional de l’article 20 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
15/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
03/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
24/04/2017Residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger
22/03/2017Residencia fiscal d’una societat constituïda a l’estranger amb direcció efectiva en territori andorrà
23/08/2016Pèrdua derivada de la condonació d’un deute
24/05/2016Aplicació del Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
24/05/2016Imputació temporal als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de diverses rendes del treball, a l’obligació de retenir per part de l’entitat pagadora de les mateixes i a la deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les despeses derivades de les rendes del treball satisfetes per l’entitat pagadora
02/05/2016Deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les quantitats satisfetes per una societat a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les quantitats percebudes pel treballador per compte propi en qüestió
02/05/2016Deducció sobre la quota de tributació per noves inversions establerta a l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
26/04/2016Aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
17/03/2016Importacions sota el règim suspensiu de dipòsit duaner i que es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
16/03/2016Societat andorrana que vol realitzar l’activitat de gestió i explotació de drets d’imatge de corredors professionals i es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
16/03/2016Deduccions a la quota de tributació pendents d’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica
26/02/2016Transmissió d’un bé immoble revalorat comptablement abans de l’entrada en aplicació de l’impost sobre societats
29/01/2016Amortització fiscal de les inversions efectuades en un local arrendat
21/01/2016Tributació d’una transmissió realitzada per una societat andorrana d’un bé immoble arrelat a l’estranger
07/01/2016Amortització fiscal de les inversions efectuades en un despatx arrendat
07/12/2015Rendes obtingudes per una societat andorrana gravades per un impost estranger i a la deducció de la quota de tributació per evitar la doble imposició internacional
07/12/2015Aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
28/10/2015Consideració com a dividends les rendes derivades del reemborsament d’un impost efectuat a favor d’una societat andorrana i a la possibilitat d’aplicar a les rendes en qüestió el Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres i l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats a través del mètode d’exempció
14/09/2015Compatibilitat del Règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup i del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
17/08/2015Valoració dels béns i drets incorporats en el patrimoni d’una entitat regulada comptablement per la Llei 30/2007 del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i procedents inicialment d’una entitat regulada pel Decret 27-1-99 del 10 de febrer del Pla General de Comptabilitat Publica
29/07/2015Atribució del resultat derivat de la transmissió d’un bé immoble
21/07/2015Usdefruit d’un bé immoble i a la deducció de les despeses comptabilitzades en concepte d’amortització del bé immoble en qüestió
14/07/2015Deduïbilitat de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’impost sobre societats, a la subjecció dels préstecs participatius a l’impost general indirecte i a la subjecció dels interessos a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals
29/06/2015Percentatge de despeses deduïbles per determinar la base de tributació mitjançant el Règim especial de determinació objectiva per les entitats que tenen com objecte social la compra venda de base de dades
09/06/2015Subjecció a l’IRPF en les donacions de diners entre familiars amb una relació de consanguinitat de fins al tercer grau. Possibilitat d’aplicar-se la deducció del 5% per noves inversions en les aportacions de béns immobles a una societat patrimonial
29/05/2015Consideració com a ingrés a efectes fiscals de la reversió d’una provisió comptabilitzada amb anterioritat a l’entrada en aplicació de l’impost sobre societats