Carregant...
 

Impost sobre societats


Llei

Reglaments

Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Pèrdues per deteriorament derivades de les possibles insolvències de persones o entitats vinculades
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat
20/07/2018Residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger. Així mateix, la consulta també fa referència als requisits per aplicar l’exempció per evitar la doble imposició econòmica sobre dividends
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
04/06/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals d’informació financera i a la deducció de la quota de tributació per noves inversions
04/06/2018Consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
24/05/2018Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
24/05/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic
13/03/2018Deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
13/12/2017Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
13/12/2017Valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat per IRPF
13/12/2017Deduïbilitat d’una donació efectuada per una societat andorrana a una fundació
13/12/2017Tributació de l’adjudicació d’un actiu sobrevingut procedent d’una societat extingida
04/10/2017Depreciació efectiva dels elements de l’immobilitzat
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
18/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i amb l’aplicació de l’eliminació de la doble imposició internacional de l’article 20 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
15/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
03/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
24/04/2017Residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger
22/03/2017Residencia fiscal d’una societat constituïda a l’estranger amb direcció efectiva en territori andorrà

Jurisprudència

No es trobaren registres