Carregant...
 

Impost sobre societats


Llei

Reglaments

Jurisprudència

26/09/2023Sentència 47/2023 del TSJA. Funcions de gestió i inspecció. Requisit formal de sol·licitud per aplicar règim transitori. Retroactivitat normes tributàries
29/11/2022Sentència 87-2022 del TSJA. Impost sobre societats. Liquidació relativa a una obra que es va pactar inicialment però que no va arribar a ser executada i no es va percebre cap preu
20/07/2022Sentència 57/2022 del TSJA. Impost sobre societats. Amortització dels immobles en funcionament a la data d’aplicació de la Llei. Necessitat d’acreditar la data i el valor d’adquisició
28/01/2022Sentència 10-2022 del TSJA. Impost sobre societats. Deducció per noves inversions. No és aplicable quan es recupera la titularitat d’un immoble en virtut de la condició resolutòria inscrita en un contracte de compravenda previ
25/11/2021Sentència 76/2021 del TSJA. Impost sobre societats. Sanció per aplicació indeguda d’una deducció tributària. Principi de culpabilitat. Error de dret basat en una interpretació raonable de la normativa
30/09/2021Sentència 65-2021 del TSJA. Impost sobre societats. Deducció per noves inversions. No és aplicable quan es recupera la titularitat d’un immoble en virtut de la condició resolutòria inscrita en un contracte de compravenda previ
18/03/2021Sentència 28-2021 del TSJA. Impost sobre Societats. No deducció de la remuneració a favor de l’administrador únic de la Societat.
19/02/2021Sentència 17-2021 del TSJA. Impost General Indirecte. Impost sobre Societats. Disposició Transitòria Segona de la Llei 95/2010.
27/01/2021Sentència 14-2021 del TSJA. Impost sobre Societats. Despesa no acreditada documentalment. Preus de Transferència.
27/01/2021Sentència 13-2021 del TSJA. Impost sobre Societats. Despesa no acreditada documentalment. Preus de Transferència.
18/12/2020Sentència 45-2020 del TSJA. Impost sobre la Renda de les Activitats Econòmiques. Adquisició béns immobles mortis causa. Competències de la Comissió Tècnica Tributària. Disposició Transitòria Segona de la Llei 95/2010.
24/09/2020Sentencia 23-2020 del TSJA. Impost sobre Societats. Transitòria Segona de la 95/2010
21/02/2020Sentència 2-2020 del TSJA. Impost sobre la Renda de les Activitats Econòmiques. Adquisició béns immobles mortis causa. Competències de la Comissió Tècnica Tributària. Disposició Transitòria Segona de la Llei 95/2010
24/10/2019Sentència 98-2019 del TSJA. Impost sobre Societats. Caducitat del procediment d’inspecció. Motivació dels actes administratius. Disposició Transitòria Segona de la Llei 95/2010.
21/02/2019Sentència 10-2019 del TSJA. Impost sobre Societats. Remuneració de l’òrgan d’administració. Sanció lleu.
19/10/2018Sentència 91-2018 del TSJA. Impost sobre societats. Deducció per a la creació de llocs de treball. Interpretació de l’article 44 de la Llei de l’impost sobre societats. Delimitació del concepte “plantilla fixa anyal”
19/10/2018Sentència 93-2018 del TSJA. Impost sobre Societats. Remuneració de l’òrgan d’administració i la seva deducció en l’impost sobre societats. Interpretació de l’article 13 de la Llei de l’Impost sobre Societats
04/06/2018Sentència 40-2018 del TSJA. Impost sobre Societats. Remuneració de l’òrgan d’administració i la seva deducció en l’impost sobre societats. Interpretació de l’article 13 de la Llei de l’Impost sobre Societats
18/05/2018Sentència 41-2018 del TSJA. Impost sobre Societats. Remuneració de l’òrgan d’administració i la seva deducció en l’impost sobre societats. Interpretació de l’article 13 de la Llei de l’Impost sobre Societats

Comunicats tècnics de tributs


Consultes vinculants a tributs

14/02/2024Aplicació del mètode per a l’eliminació de la doble imposició internacional
18/12/2023Deducció de les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors
22/09/2023Implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d'una societat andorrana
06/03/2023Reversió del deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital de societats comptabilitzat amb anterioritat a l'aplicació de l'impost sobre societats
06/03/2023Tributació de la renúncia a un llegat determinat, seguida d’altres operacions concatenades.
20/12/2022Obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre l’aplicació del règim especial de consolidació tributària
04/08/2022Deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial
04/08/2022Deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial
04/08/2022Venda d’entrades en línia d’esdeveniments esportius, culturals i musicals que s’efectuen a l’estranger
13/06/2022Tributació de les rendes percebudes per una associació sense ànim de lucre a efectes de l’impost sobre societats i en referència amb la consideració d’empresària i el tipus de gravamen aplicable a l’efecte de l’impost general indirecte
16/05/2022Guany procedent de la transmissió de les participacions d’una societat espanyola
28/04/2022Càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
28/04/2022Plusvàlues latents derivades de la tinença de participacions en organismes d’inversió col·lectiva que formen part del resultat per aplicació de la normativa comptable
28/04/2022Càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
28/04/2022Càlcul del quocient per determinar la reducció de la base de tributació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
23/12/2021Plusvàlues latents derivades de la tinença d’accions o participacions en societats que formen part del resultat per aplicació de la normativa comptable
26/10/2021Obligacions tributàries derivades d’una fusió per absorció i sobre els requisits formals per aplicar determinades deduccions
10/09/2021Deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial
10/09/2021Implicacions tributàries derivades del trasllat de la residència fiscal d’una societat andorrana
09/09/2021Deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial
09/09/2021Deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial
09/09/2021Deducció de la quota de tributació per a noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial
16/06/2021Aplicació del mètode per a l’eliminació de la doble imposició internacional
09/06/2021Despesa deduïble en concepte d’amortització d’un bé immoble arrendat a un dels socis
02/02/2021Deduïbilitat de la despesa derivada d’un acord judicial
15/06/2020Tributació dels dividends distribuïts que procedeixen de resultats generats amb anterioritat a la data d’adquisició de la participació que ha donat dret al dividend
15/06/2020Aplicació del règim fiscal de consolidació
15/06/2020Deduïbilitat de les despeses derivades de la contractació de publicitat efectuada mitjançant plataformes digitals
07/05/2020Consideració d’aportació no dinerària i bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
05/03/2020Qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors, sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats i en relació amb la consideració d’empresari als efectes de l’impost general indirecte
30/01/2020Tractament fiscal d’un abonament contra reserves derivat de la correcció d’un error comptable i sobre la despesa deduïble en concepte d’amortització
27/01/2020Deduïbilitat de les despeses derivades de les relacions públiques amb els clients o proveïdors, dels usos i costums respecte al personal de l’empresa i de la promoció per la venda de béns o la prestació de serveis
16/12/2019Aportació no dinerària i escissió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
03/10/2019Aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
05/09/2019Condonació de deutes entre societats integrants d’un mateix grup
03/09/2019Consideració d’obligat tributari d’un determinat fons de pensions
02/09/2019Deducció de despesa d’amortització d’un immoble i sobre l’aplicació de la deducció a la quota de tributació per noves inversions fetes a Andorra d’actius fixos afectes a l’activitat empresarial
19/08/2019Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats
20/06/2019Consideració de bescanvi de valors als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
08/04/2019Consideració de rendiments de treball en espècie i sobre la possibilitat de considerar aquests rendiments com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
01/04/2019Consideració del rendiment derivat d’un determinat producte financer i sobre la possibilitat de considerar aquest rendiment com a despesa deduïble per a l’entitat pagadora
20/02/2019Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
15/02/2019Qualificació als efectes de l’IRPF de les rendes que perceben els socis administradors i sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats
30/01/2019Aplicació del règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional i sobre l’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
30/11/2018Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats
16/11/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de la primera aplicació de les normes internacionals d’informació financera
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària i fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Pèrdues per deteriorament derivades de les possibles insolvències de persones o entitats vinculades
20/07/2018Tributació als efectes de l’impost general indirecte de les donacions, dividends en espècie i la devolució d’actius. Consideració d’aportació no dinerària, fusió i devolució d’actius als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
20/07/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat
20/07/2018Residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger. Així mateix, la consulta també fa referència als requisits per aplicar l’exempció per evitar la doble imposició econòmica sobre dividends
20/07/2018Consideració d’aportació no dinerària als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
04/06/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals d’informació financera i a la deducció de la quota de tributació per noves inversions
04/06/2018Consideració dels motius econòmics vàlids per a l’aplicació del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial
24/05/2018Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
24/05/2018Ajustaments fiscals que es puguin derivar de l’adaptació de la comptabilitat a les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic
13/03/2018Tributació de diverses operacions de reestructuració empresarial
13/03/2018Deducció de les cotitzacions de la CASS dels administradors satisfetes per la societat a l’efecte de determinar la base de tributació de l’impost sobre societats i la possibilitat de considerar-les com a rendes d’activitats econòmiques per l’administrador als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques
06/03/2018IS (deducció de despeses d’arrendament d’un immoble, deducció de despeses de manteniment, deducció sobre la quota per a noves inversions i tractament dels ingressos del subarrendament), IGI (deducció de les quotes suportades per l’arrendament, deducció de les quotes suportades per millora i reparació i tipus de gravamen en el subarrendament) i IRPF (renda en espècie en el subarrendament als empleats)
13/12/2017Consideració de fusió als efectes del règim fiscal de les operacions de reestructuració empresarial
13/12/2017Valoració dels elements patrimonials d’una societat que trasllada la seva residència fiscal a Andorra i sobre la possibilitat de compensar bases de tributació negatives que no deriven de l’impost sobre societats andorrà. Així mateix, la consulta fa referència a la tributació del soci d’aquesta societat per IRPF
13/12/2017Deduïbilitat d’una donació efectuada per una societat andorrana a una fundació
13/12/2017Tributació de l’adjudicació d’un actiu sobrevingut procedent d’una societat extingida
04/10/2017Depreciació efectiva dels elements de l’immobilitzat
27/07/2017Tributació d’una comissió derivada de la intermediació en la venda d’un immoble situat a l’estranger
18/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i amb l’aplicació de l’eliminació de la doble imposició internacional de l’article 20 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
15/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
03/05/2017Aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres, establert en l’article 38 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
24/04/2017Residència fiscal d’una societat constituïda a l’estranger
22/03/2017Residencia fiscal d’una societat constituïda a l’estranger amb direcció efectiva en territori andorrà
23/08/2016Pèrdua derivada de la condonació d’un deute
24/05/2016Aplicació del Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
24/05/2016Imputació temporal als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de diverses rendes del treball, a l’obligació de retenir per part de l’entitat pagadora de les mateixes i a la deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les despeses derivades de les rendes del treball satisfetes per l’entitat pagadora
02/05/2016Deduïbilitat als efectes de l’impost sobre societats de les quantitats satisfetes per una societat a un treballador per compte propi i a la consideració als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques de les quantitats percebudes pel treballador per compte propi en qüestió
02/05/2016Deducció sobre la quota de tributació per noves inversions establerta a l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats
26/04/2016Aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
17/03/2016Importacions sota el règim suspensiu de dipòsit duaner i que es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
16/03/2016Societat andorrana que vol realitzar l’activitat de gestió i explotació de drets d’imatge de corredors professionals i es vol acollir al Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional
16/03/2016Deduccions a la quota de tributació pendents d’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques i a la possibilitat de transferir els drets de deducció en qüestió a una persona jurídica
26/02/2016Transmissió d’un bé immoble revalorat comptablement abans de l’entrada en aplicació de l’impost sobre societats
29/01/2016Amortització fiscal de les inversions efectuades en un local arrendat
21/01/2016Tributació d’una transmissió realitzada per una societat andorrana d’un bé immoble arrelat a l’estranger
07/01/2016Amortització fiscal de les inversions efectuades en un despatx arrendat
07/12/2015Rendes obtingudes per una societat andorrana gravades per un impost estranger i a la deducció de la quota de tributació per evitar la doble imposició internacional
07/12/2015Aplicació del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
28/10/2015Consideració com a dividends les rendes derivades del reemborsament d’un impost efectuat a favor d’una societat andorrana i a la possibilitat d’aplicar a les rendes en qüestió el Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres i l’eliminació de la doble imposició econòmica internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats a través del mètode d’exempció
14/09/2015Compatibilitat del Règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup i del Règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres
17/08/2015Valoració dels béns i drets incorporats en el patrimoni d’una entitat regulada comptablement per la Llei 30/2007 del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris i procedents inicialment d’una entitat regulada pel Decret 27-1-99 del 10 de febrer del Pla General de Comptabilitat Publica
29/07/2015Atribució del resultat derivat de la transmissió d’un bé immoble
21/07/2015Usdefruit d’un bé immoble i a la deducció de les despeses comptabilitzades en concepte d’amortització del bé immoble en qüestió
14/07/2015Deduïbilitat de la despesa dels interessos dels préstecs participatius a la base de tributació de l’impost sobre societats, a la subjecció dels préstecs participatius a l’impost general indirecte i a la subjecció dels interessos a l’impost sobre la renda dels no residents fiscals
29/06/2015Percentatge de despeses deduïbles per determinar la base de tributació mitjançant el Règim especial de determinació objectiva per les entitats que tenen com objecte social la compra venda de base de dades
09/06/2015Subjecció a l’IRPF en les donacions de diners entre familiars amb una relació de consanguinitat de fins al tercer grau. Possibilitat d’aplicar-se la deducció del 5% per noves inversions en les aportacions de béns immobles a una societat patrimonial
29/05/2015Consideració com a ingrés a efectes fiscals de la reversió d’una provisió comptabilitzada amb anterioritat a l’entrada en aplicació de l’impost sobre societats