Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la qualificació, als efectes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de les rendes que perceben els socis administradors, sobre la consideració de despesa deduïble per determinar la base de tributació de l’impost de societats i en relació amb la consideració d’empresari als efectes de l’impost general indirecte.

Número de consulta CV0178-2020
Data d’emissió 05/03/2020
Normativa · Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques
· Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Consulta:

Consulta fiscal en referència a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost sobre Societats i l’Impost General Indirecte.

Normativa:

Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’Impost General Indirecte, Decret del 2-07-2014 pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte.

1. MANIFESTACIONS PRÈVIES

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari (en endavant, LBOT), desenvolupats a l’article 25 del Decret de 24 de març de 2013, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació (en endavant, Reglament d’aplicació dels Tributs), manifestem expressament:

a) Que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;
b) Que la consulta que els presentem, es refereix al període impositiu 2019 i següents.

2. DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant es troba constituïda conforme dret andorrà mitjançant escriptura pública i es troba degudament inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra. En aquest sentit, l’objecte social de la societat comprèn activitats pròpies d’un despatx de serveis professionals de revisió i censura de comptes, assessoria comptable, fiscal i consultoria.

En el marc del seu normal funcionament, la consultant es troba gestionada i representada per tres administradors persones físiques, amb residència fiscal a Andorra, i subjectes passius de l’IRPF.

Addicionalment a la seva condició d’administradors de la societat, les esmentades persones físiques detenen la condició de socis de la consultant, així com de professionals titulats en l’àmbit de les especialitats dutes a terme per la societat.

En aquest sentit, els administradors de la societat han vingut exercint aquest càrrec de forma gratuïta, si bé també han vingut prestant determinats serveis a la societat en qualitat de professionals liberals, mitjançant l’emissió de la corresponent factura completa i la repercussió de l’IGI al tipus general.

Fruit de la normal evolució del negoci de la consultant, es fa necessària la incorporació d’una figura que, entre d’altres, exerceixi funcions directives en el dia a dia de la consultant. És per això que els socis de la consultant es plantegen donar entrada a un nou soci minoritari no vinculat a ells, que alhora també ostentaria la figura formal d’administrador de la consultant (en endavant, ens referirem a aquesta persona com el “el nou soci-administrador” o “ocupat”).

Les tasques que es preveu que dugui a terme aquest nou soci-administrador serien les que es detallen a continuació:

- Funcions directives en el dia a dia de la consultant, similar a les que exerciria un director general.
- Assistència i tasques pròpies d’un membre del consell d’administració, en els mateixos termes que la resta de socis. No obstant, formalment aquest soci-administrador tindria la consideració de conseller delegat.

La remuneració que percebria l’esmentat ocupat vindria determinada anualment per la junta general de socis, si bé els estatuts de la consultant preveurien el càrrec d’administrador com a remunerat. Addicionalment, els socis de la consultant es plantegen remunerar els membres del consell d’administració, mitjançant el pagament de les seves cotitzacions a la CASS. En aquest sentit, en cas de produir-se aquest canvi, el mateix quedaria clarament definit en els estatuts de la consultant.

A mode resum, la consultant es planteja remunerar als seus administradors com segueix:

- A tots els administradors, procedir al pagament de les seves cotitzacions a la CASS per compte propi. En cas de materialitzar-se, aquest pagament quedaria clarament definit en els estatuts de la consultant.
- Al nou soci-administrador, que ostentaria el càrrec de conseller delegat, se’l remuneraria en funció d’una sèrie de variables no definits en els estatuts de la consultant, que només preveuria el seu càrrec com a remunerat anualment en l’import que determinés la junta.

Resulta pertinent aclarir que, mentre els administradors originals desenvoluparien principalment les tasques pròpies d’un administrador en relació a la gestió de la societat, i que únicament facturaran a la societat en qualitat de professionals titulats en aquelles qüestions que requereixin dels seus serveis, l’ocupat desenvoluparia també un rol més propi de la direcció i execució efectiva de l’activitat diària de la societat, similar al rol d’un director general.

Atenent a la recent doctrina publicada pel Departament de Tributs i Fronteres (en endavant, DTF) en relació al tractament de les rendes percebudes per administradors (en concret, les consultes vinculants de referència són la CV0114-2018, de 24 de maig de 2018, CV0123-2018, de 20 de juliol de 2018 i CV0144-2019, de 15 de febrer de 2019), la consultant es planteja una sèrie de qüestions relacionades amb els fets exposats.

Consultes realitzades

Atenent a l’exposat, la consultant planteja les següents consultes davant aquesta Administració, relatives a la remuneració del nou soci-administrador de la societat, per les tasques desenvolupades per aquest:

A efectes de l’IRPF, es plantegen les qüestions següents:El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat