Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost dels administradors de societats

Número de consulta CV0114-2018
Data d’emissió 24/05/2018
Normativa Decret legislatiu del 5-04-2017 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

En aplicació de l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, l’entitat consultant formula la següent consulta vinculant davant l’Administració tributària i manifesta expressament que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributaria de la consulta que es plantejarà.

Antecedents del Cas

El consultant és soci d’una societat mercantil a Andorra amb una participació del 30% de la societat. Actualment és el president del consell d’administració, per nomenament de la Junta General, realitzant les tasques pròpies de l’Administrador, com a representant de la societat, vetllant amb la responsabilitat i diligència deguda pel correcte funcionament de la societat, informant a la resta de socis del funcionament de la mateixa i participant-ne activament en l’administració (en el sentit de l’article 49 de la Llei 20/2007, del 18 d’octubre, de societats anònimes i de responsabilitat limitada).

Els estatuts de la societat preveuen que el càrrec pot ser retribuït, i la Junta General va determinar que ho seria en funció dels resultats, a analitzar a partir del segon exercici econòmic. Fins a la data, no ha estat retribuït, però molt probablement ho serà a partir de 2018, depenent de l’aprovació d’un nou projecte.
LesLleis.com

En cas d’aprovació del nou projecte, es podria arribar a plantejar la realització de tasques de direcció per part del consultant, que per la seva formació com economista i capacitació podria realitzar, més enllà de la mera representació de la societat. Tasques com podrien ser reunions periòdiques amb els càrrecs de direcció del establiments per analitzar resultats, supervisió de la qualitat del servei, negociació amb proveïdors i negociació d’acords estratègics amb clients. Totes les tasques tenen en comú que són, en tot cas, afers d’alta direcció.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Dubtes en matèria tributaria per l’exercici 2018 i posteriors

1- El dubte tributari tracta sobre si es considera que el mer fet d’exercir el càrrec d’administrador d’una societat andorrana es pot considerar, a efectes de l’impost general indirecte (en endavant IGI), com a un servei prestat per un empresari o professional, condició necessària per l’existència del fet imposable tal i com estableix l’article 4 de la Llei de l’IGI (en endavant LIGI).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.